34 J 15 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. a. Bouwbedrijven. De algemeene toestand is in het afgeloopen jaar niet onbevredigend geweest. Hadden in het vorige jaar vele aannemers groote schade doordat, ondanks de sterke prijsstijging der materialen, zij hun werk voor de aanne- miugssom uitvoerden, bij de inschrijving voor nieuwe werken werd met de mogelijkheid eener verdere prijsstijging der materialen rekening gehouden, al had dit ten gevolge dat minder nieuwe werken werden uitgegeven. De zgn. specu- latiebouw vond in het afgeloopen jaar weinig plaats. In verband met het tekort aan werklieden door de mobi lisatie konden de beschikbare arbeiders goede loonen maken. Werken in gewapend beton. Het jaar werd met hoogere verwachtingen begonnen dan men in deze troebele tijden mocht voorzien. Vele werken werden opgedragen, zij het dan ook dat deze in het algemeen niet van grooten omvang waren noch eene ruime winstmarge in het verschiet stelden. Deze betrekkelijk gunstige toestand werd echter tegen het einde des jaars gaandeweg weder slechter, tengevolge Hieruit blijkt, dat van de 93 aanvragen waarop het Gemeentebestuur besliste, 1 werd geweigerd, 5 vervielen en 2 werden ingetrokken. Overzicht van den bedrijfstoestand. Fabrieken van stamp- en perswerken in ijzer en staal. Evenals het vorige jaar mag de toestand in deze bedrijven bevredigend genoemd worden, aangezien er voldoende werk was. Ook dit jaar ging echter de toevoer van grondstoffen met groote moeilijkheden gepaard. Houthandel. Dit jaar kenmerkte zich in den hout handel door een ongekende stijging van prijzen, hoofdzakelijk veroorzaakt door de hooge zeevrachten. De prijzen liepen in den loop van het jaar van ca. 20 tot ca. 100 °/o boven de normale prijzen (vóór den oorlog) op, wat ongunstig op den omzet werkte. In de eerste helft van het jaar was de omzet zeer gering. Tegen den zomer werden de credieten (bouwcredieten en hypotheken) gemakkelijker, waardoor een tijdelijke opleving ontstond, die echter in het laatst van 1915 weder verminderde. Ondanks de verhoogde prijzen kon de normale omzet nog niet worden bereikt. Hoewel de houthandel gedeeltelijk hoogere prijzen kon bedingen, was voor de machinale houtbewerking het jaar bepaald ongustig.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1214