34 van de te verwachten onzekerheid in prijzen en lever tijden op de ijzer- en cementmarkten, welke tot de grootste voorzichtigheid maanden bij het afgeven van offertes voor en de afsluiting van nieuwe werken. Rubberfabricatie. De algemeene toestand in dit bedrijf kan gunstig worden genoemd, het leger heeft uit den aard der zaak veel auto-banden noodig, terwijl de aanvoer hiervan uit het buitenland veel te wenschen overliet. Kweken fabricatie. De toestand was over het algemeen ge nomen gunstiger dan in andere jaren, daarvan het Buitenland zoo goed als geen invoer van gesneden kurken plaats had, de groote aanvoermarkten zooals o. a. Hamburg en Bremen gesloten waren en de Nederlandsche Fabrieken verplicht waren meer te gaan aanmaken. De prijzen der kurken konden iets verhoogd worden, verhooging op zich zelf was reeds noodzakelijk door de zooveel hoogere vervoerkosten van ruw kurkhout waarvoor de vracht steeg tot 300 De aanvoer van grondstof leverde bovendien zeer veel moeilijk heden op en vooral het lange aanhouden der zendingen in Amsterdam bracht voor de ontvangers groote kosten mede. Werkeloosheid kwam in dit bedryf niet voor, evenmin aanbod van nieuwe werkkrachten, zoodat elke fabriek haar eigen werkkrachten moet aankweeken. Dagblad- en Boekdrukkerijen. De algemeene toestand inde boekdrukkerijen over 1915 kan zeer bevredigend genoemd ■worden. Er was het geheele jaar volop werk. Wel ontvingen die drukkerijen waar speciaal luxe- of kunstdruk werk wordt gemaakt op dat gebied minder orders, doch konden over het algemeen personeel en machines aan den gang gehouden worden door de orders op drukwerk, benoodigd voor de verschillende tijdelijk hier ter stede gevestigde groote administratieve lichamen. Op het gebied der reclame werden minder bestellingen dan in normale jaren opgedragen, doch ander werk, met name materiaal voor verpakkingen, heeft hiertegen op gewogen. Van werkeloosheid was geen sprake, wél was er, ten gevolge der mobilisatie dikwerf gebrek aan goede werk krachten. Groote last veroorzaakte het papier, niet slechts door den hoogen, voortdurend stijgenden prys die aan den fabrikant of grossier moest worden betaald, doch ook omdat vele soorten door gebrek aan grondstoffen veel minder van kwaliteit waren, andere zelfs in het geheel niet meer verkrijgbaar waren. 16 VERSLAG DER KAMER V, KOOPHANDEL EN FABRIEKEN’.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1215