34 17 Rijwidfabrieken. Hoewel het begin van het jaar 1915 zich voor den rijwielhandel in het algemeen zeer slecht liet aanzien, heeft deze zich in den loop van het jaar tamelijk hersteld, al is de omzet beneden het normale gebleven. Meubelfabrieken. Van de zijde der groote meubelfabrie ken alhier werd wederom medegedeeld dat de bedrijfs- toestand, vrywel normaal is gebleven, zoodat het personeel ook dit jaar geregeld aan het werk kon worden gehouden. Smyrnatapijtenfabricatie. De oorlogstoestand heeft ook op dit bedrijf zijn verlammenden invloed gehad, voornamelijk door de hooge prijzen van de ruwe wol, waardoor de prijzen van het artikel naar verhouding verhoogd werden. Ofschoon het begin van het jaar een algeheele stilstand in het bedrijf deed vermoeden, kwam er toch tegen het voorjaar eenige opleving, wraardoor voor de vaste werkkrachten ge regeld werk bleef. Goud- en Zilverborduurwerk. De toestand was in dit bedrijf over 1915 in het geheel gunstiger dan over 1914. In het militaire werk werden geregeld orders ontvangen, zoodat er doorloopend zeer voldoende arbeid was, terwijl in het meubelpassement belangrijk meer bestellingen waren dan in 1914 en er een paar periodes van zeer groote drukte waren. Het verkregen der grondstoffen leverde buitengewoon groote bezwaren op, speciaal wat betreft wollen en katoenen garens en verfstoffen. Boekbinderijen en Cartonnagefabrieken. Hetgeen over het drukkersbedrijf gezegd is geldt eveneens voor het cartonnage- bedrijf. Het was toch niet mogelijk het benoodigde carton steeds in voldoende hoeveelheid aangevoerd te krijgen Voor een groot deel is het carton dat hier wordt verwerkt, Duitsch fabrikaat en de Duitsche fabrieken hebben zeer belangrijke orders, die reeds lang geleden waren opgegeven, ten slotte niet kunnen uitvoeren en geannuleerd. Ook met het personeel in dit bedrijf had men zeer veel moeilijkheden, daar het zeer bezwaarlijk is vooral jong vrouwelijk personeel, eenigszins geschikt voor het bedrijf, te verkrijgen. Het cartonnagebedryf zou belangrijk uitgebreid kunnen worden, indien men hierin niet werd verhinderd door gebrek aan werkkrachten, hetwelk zich vooral in 1915 zeer sterk heeft doen gevoelen. De papierprijzen drukten ook op de exploitatie der dag bladen, welke in het afgeloopen jaar hun prijzen niet verhoogden. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1216