34 18 I Melkinrichtingen. Ook dit jaar was de invloed van den oorlog op deze bedrijven zeer merkbaar. In verhouding tot den vermeerden omzet hier ter stede (in verband met de toegenomen bevolking) stond echter niet een groote winst, wjjl op de exploitatie drukten de hooge vee- en voederpryzen en de door de Regeering vastgestelde maximum-pryzeu. Tabak- en Sigarenindustrie. De enkele hier ter stede ge vestigde sigarenfabrieken en tabakskerverijen ontvingen vele orders ook voor het buitenland. Groote orders echter werden meermalen niet geaccepteerd in verband met den onzekeren aan voer van grondstoffen. Manden- en Rietfabricatie. De algemeene toestand in dit bedrijf was in 1915 onbevredigend te noemen. In de eerste helft van het jaar was de toestand ver beneden normaal, maar verbeterde iets in de tweede helft. De duurte van werkkrachten in het eerste half jaar en de voortdurende enorme stijging van prijzen van het materiaal, maakten het noodig de verkoopsprijzen te verhoogen. Die prijzen werden echter niet naar verhouding van de styging van materiaal en loon verhoogd, zoodat het cyfer over het jaar 1915 zoo slecht is, als nimmer in dit bedrijf voorkwam. Koffiebranderijen en Theehandel. Over het algemeen had de handel in 1915 in beide artikelen een normaal verloop. Door geregelden aanvoer was er steeds voldoende voorraad en was de prijsstijging minder belangrijk dan van andere artikelen, zoodat de consumptie niet achteruitging. Te be treuren is, dat de koffie uit onze Koloniön, welke uitgevoerd mag worden, zöó hoog in prys is dat ze in Holland niet meer gebruikt kan worden en branders zich genoodzaakt zien, dat gewild product te vervangen door Centraal Amerikaansche koffie, die, hoewel goed en krachtig, toch naar het oordeel der afnemers beneden Java koffie staat. Bierbrouwerijen. De bieromzet in 1915 was iets grooter dan in 1914 als gevolg van den zich uitbreidenden export- handel. Wat betreft den binnenlandschen handel kon de gang van zaken niet bevredigend worden genoemd, daar in verband met den oorlogstoestand de prijzen der grondstoffen abnormaal hoog stegen, terwyl de prijs van het bier daar entegen tengevolge der concurrentie niet verhoogd kon worden. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1217