J 19 Spekslagerijen. Over het algemeen genomen mag de toestand in het spekslagersbedrijf gedurende 1915 bevredigend worden genoemd; de sedert April 1915 ingevoerde distributie van varkens hield het bedrijf gaande. Telkens wanneer echter deze distributie gedurende enkele weken niet geschiedde, het geen meermalen is voorgekomen, stond ook het bedrijf zoo goed als stil, doordat het prijsverschil van f 50.f 60. per K.G. hoogere inkoop, een stijging der verkoopsprijzen veroorzaakte, die den omzet zeer belemmerde. Vleesehhouwertjen. De algemeene toestand in het vleesch- houwersbedrijf was veel minder gunstig dan in het jaar 1914. Gemeld werd dat enkele groote zaken van welke ver wacht kan worden dat zy deugdelijke waar leveren, slechts weinig winst konden maken. Broodbakkerijen. Het jaar 1915 kenmerkte zich door vrij geregelden gang van zaken, de tijdsomstandigheden in aanmerking genomen. Boter was gedurende eenige weken moeilijk te bekomen, zoodat gebruik moest worden gemaakt van geveilde boter van de strandvonderij, die van goede hoedanigheid was. Arbeidsconflicten kwamen niet voor. Overheidsbemoeiing nam toe, door invoering van regeeringsbrood einde Juni. Nadat de bakkers waren overeengekomen om van meel van Regeeringswege geleverd, voor een zekeren prijs regeeringsbrood te bakken, verlaagde de Regeering den meelprijs met f 1,50 per K.G. De bakkers die reeds een zeker debiet hadden in dat brood, zyn niettegenstaande deze zwenking in den meelprijs met het bakken van regeerings brood doorgegaan. Meerdere onkosten en hoogere pryzen der grondstoffen, vooral van de ondergeschikte, waren oorzaak dat 1915 geen voordeelig jaar kon genoemd worden. Chocolade- en suikerwerk fabrieken. De toestand in de chocolade- en suikerwerkindustrie mag in vergelijking met het jaar 1914 bevredigend genoemd worden, wat de levering voor de binnenlandsche consumptie betreft, niet tegenstaande de moeilijkheden met den aanvoer van grondstoffen en de duurte van het verpakkingsmateriaal. De handel met het buitenland ging achteruit, in verband met de belemmerende bepalingen voor den uitvoer. Wegens het niet tydig ontvangen van gegevens, moest een overzicht van den bedrijfstoestand in verschillende andere hier ter stede uitgeoefende takken van industrie en handel achterwege blijven. r VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1218