J 21 Onder deze zijn 39 leerlingen van buitengemeenten en 55 van Scheveningen. Aan 51 leerlingen werd gratis plaatsing op de school verleend. Bij bovengenoemde leerlingen moeten nog gevoegd worden: 32 leerlingen van de chaufteurs-cursussen en 25 leerlingen van de cursussen voor boekbinders. Hoogstwaarschijnlijk als een gevolg van de tijdsomstan digheden is het aantal deelnemers aan den chauffeurscursus in 1915 niet toegenomen. Het aantal ondergeschikten, dat de cursussen gevolgd heeft, was 25, het aantal particulieren, de z.g. eigenaars van automobielen of zij, die dat willen worden, was 7. In het geheel hebben dus 32 leerlingen het onderwijs gevolgd, waarvan 16 de cursusseu van S'/j maand en 16 die van één maand. Aan 10 leerlingen van eerstgenoemde cursussen kon het getuigschrift uitgereikt worden. het examen konden voldoen, waren er 51 in het bezit van het getuigschrift van de lagere school voor met voldoend gevolg genoten onderwijs. Onder normale omstandigheden zouden ook deze toegelaten zijn. Feiteljk voldeden dus aan de voorwaarden voor toelating 105 216 -j- 51, totaal 372 leerlingen. Er zijn toegelaten 220 en dus afgewezen wegens plaatsgebrek 152 candidaten, tervvyl 45 wegens onvoldoende kennis van de lager onderwijs- vakken niet voor toelating in aanmerking konden komen. Aan de ouders van geslaagde, doch niet geplaatste candi daten, werd toezegging gedaan, dat hun kinderen, wanneer zjj zich een volgend jaar opnieuw voor plaatsing aanmelden, dan het eerst voor toelating in aanmerking zullen j^omen. De nieuwe cursus ving derhalve aan met 222 leerlingen voor de le klasse 196 r 2e 160 3e Deze leerlingen waren over de verschillende vakken ver deeld als volgt: 161 timmerlieden, 39 meubelmakers, 19 huisschilders, 175 smeden en machine-bank werkers, 16 koperslagers, 150 electriciens en instrumentmakers, 10 letterzetters, 8 boekdrukkers. ‘i VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1220