22 De cursus in het verleenen van eerste hulp by ongelukken werd door 154 leerlingen van de hoogste klasse der Am bachtsschool buiten de gewone schooluren bezocht. 24 timmerlieden, 27 machine-bankwerkers, 11 bankwerkers, 24 instrumentmakers, 15 electriciens, 6 schilders, 2 koperslagers, 9 meubelmakers, 6 letterzetters. 3 boekdrukkers. I De vorige cursus sloot met 515 leerlingen, van welke 127 met getuigschrift werden ontslagen, hieronder waren Avondteekenschool. Deze inrichting is alleen toegankelijk voor jongelieden en voor volwassenen, die overdag by een patroon w'erkzaam zijn. Leerlingen van de Ambachtsschool worden dus niet tot de avondlessen toegelaten. Aan de Avondteekenschool met een 5-jarigen cursus wordt onderwys gegeven aan timmerlieden, metselaars, steenhou wers, lood- en zink werkers, machine-bankwerkers, electri ciens, instumentmakers, schilders, meubelmakers, behangers en stoffeerders. Aan de leerlingen van beide laatstgenoemde cursussen wordt ook practisch onderwys gegeven. Aan de vervolgcursussen nemen deel zy, die zich willen bekwamen tot electrisch-monteur en voor het verkrijgen van het voorloopig diploma voor machinist. De eerste ver volgcursus duurt 4 jaren, de tweede 2 jaren. Aan den cursus voor volwassenen wordt in dezelfde vakken onderwys gegeven als aan de Avondteekenschool, vermeerderd met een cursus in het nabootsen van hout en marmer en in het penseelschryven voor schilders, een cur sus voor gasfitters, voor typografen en voor rijtuigmakers. Voor den met 1 October aangevangen cursus van de Avondteekenschool hadden zich aangemeld 329 candidaten, waaronder 136 die reeds het vorige jaar de school bezocht hadden, 118 konden een getuigschrift overleggen van met vrucht genoten lager onderwys, door 29 werd het toelatings examen met goed gevolg afgelegd, 38 konden niet aan het examen voldoen, terwyl 8 candidaten niet voor het examen opgekomen zijn. Voor plaatsing kwamen er 283 in aanmer king, welke allen werden toegelaten. Tot den Vervolgcursus voor instumentmaker-electriciens 34 VERSLAG DEK KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1221