24 ■r 34 29.836.635,— 1.241.094,— 13.381.000,— 7.940.000,— 52.649.000,— 73.970.000,— 15.850.630,— 27.800,— 32.600, — 18.600, — nihil nihil nihil 23.661.684,— 3.385.560,— 19.030.585,— 4.445,— Den len October werd een cursus geopend in het rjjtuig- teekenen, waaraan werd deelgenomen door 22 leerlingen. In de maand Maart werden gedurende een 7-tal dagen des avonds voor de militairen voordrachten gehouden over de geschiedenis van het stoomwerktuig en over de voor naamste toepassingen van de electrotechniek. 6. Bank- en Credietinstellingen. Aangaande het alhier gevestigde Agentschap der Neder- landsche Bank Agenten de heeren Mr. F. A. Jas en Mr. II. J. M. de Vries, plaatsvervangers de heeren J. A. Stötzer en H. Mennes) blijken voor het tijdvak 1 April 1914 tot en met 31 Maart 1915, uit het openbaar gemaakt verslag van den President der Nederlandsche Bank d.d. 20 Mei 1915 de volgende bijzonderheden: Gedurende het boekjaar werd gedisconteerd over een bedrag vanf 16.250.110,145 Het totaal der: Gesloten effectenbeleeningen bedroeg Geprolongeerde effectenbeleeningen bedroeg 147.255.075, Afgeloste Gesloten goederenbeleeningen bedroeg Geprolong. goederenbeleeningen bedroeg B Afgeloste Gesloten speciebeleeningen bedroeg Geprolongeerde Afgeloste Het gemiddeld opereerend kapitaal bedroeg. Samengesteld uit binnenlandsche wissels voor beleeningen op effecten goederen B voorschotten in rekening courant voor Het bedrag der in verwisseling tegen bank biljetten uitgegeven specie was Dat der uitgegeven bankbiljetten tegen specie was Dat der bankbiljetten tegen bankbiljetten was Het totaal der verwisselingen beliep. Sj>aarbank te s-Gravenhage, gesticht door het Departement ’s-Gravenhage der Maatschappij „Tot Nut van ’t Algemeen" In het jaarverslag wordt medegedeeld, dat de nog steeds voortdurende wereldoorlog zich gedurende het geheele jaar 1915 sterk deed gevoelen. De groote oorlogsleening van f 275000..000,— deed evenzeer haar invloed gelden. f VERSLAG DEK KAMER V, KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. w

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1223