25 over hetgeen boven f 5.000,op één boekje werd f 4.326.814,18 145,83 72,11 4.276.668,84 f 4.264.842,75 11.608,15 Naar aanleiding eener circulaire van het Hoofdbestuur der Maatschappij „Tot Nut van ’t Algemeen” van November 1914, besloot het Departement 's-Gravenhage dier Maatschappij met de Nuts-Spaarbank eh eenige belangstellenden de „A’wto- Voorschotkas" op te richten, ten doel hebbende het verstrek ken van voorschotten aan den kleinen middenstand. 20 Januari 1915 werd de Koninklijke Bewilliging op de acte van op richting verleend; hoewel het eerste boekjaar gedeeltelijk in 1916 valt, achten wij het van belang reeds thans iets omtrent deze jeugdige instelling te vermelden, weshalve de Balans en Winst- en Verliesrekening dezer Kas aan omme zijde opgenomen zijn. zoodat de reserve op 31 Dec. 1915 bedroeg f 50.145,34 zijnde 1.18 °/n van het voormelde aan de inleggers verschul digde bedrag, tegen 7.02 op 31 December 1914, dus een vermeerdering van 5.84%. Ook de uitgifte van Spaarbusjes ondervond den invloed van de crisis, hoewel een kleine toename valt te constatee- ren. Het bespaard bedrag bedroeg per lediging per busje in 1915 f 10,75 tegen f 10,72 in 1914. Sedert de eerste uitgifte, Maart 1908, werd in de busjes bespaard f 184.468,30. De rentevoet bleef 23/4 over bedragen tot en met f 5.000, en 2% - belegd. Tegenover de bezittingen der Spaarbank ter waarde van staan de schuld aan de inleggers ad het uitkeeringsfonds ad nog te betalen huur der bijkantoren ad de verschuldigde rente aan de E. N. L. V. M. ad VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1224