21 Haagsche Coöperatieve Voorschotvereeniging ingaande daags na Op aandeelen gestort Reservefonds Spaarinlagen Voorschottenrekening Renterekening 22.611.43 276.348.60 343.832,30 5 36.181.22 5 De Zuidliollandsche Credietvereeniging Het Maatschappelijk Kapitaal bedroeg op 31 December 1915 f 800.000. Het reservefonds bedroeg op ultimo December 1914 f 192.540,53, dat gestegen is op 31 December 1915 tot f 199.618,90 belegd in soliede fondsen. In 1915 werden door onzen Raad van Admissie aan nieuwe credieten toegestaan een bedrag van f71.500, zoodat op ultimo December een bedrag van f 1.050.150 aan cre dieten was verleend. In disconto werd genomen voor een bedrag van f 5.015.350, Het getal leden bedroeg op: 1 Januari 1098 van f 100,— en 190 van t 200. 31 December 1004 100,— „176 200,—. Er werden 975 voorschotten aangevraagd tegen 1328 in 1914. De rente der voorschotten bedroeg 7gedurende bijna het geheele jaar, voor vervroegde terugbetaling werd even als vorige jaren 5 vergoed. De rente der spaargelden was 4 den inbreng. In den loop van het jaar behoefde wederom geen gebruik te worden gemaakt van het geheele crediet, waartoe het Bestuur gerechtigd was; dit crediet werd door de alge- meene vergadering bepaald op driemaal het op de aandeelen gestorte bedrag met inbegrip der reserve. De zuivere winst, f 8021,715 bedragende, werd aan de leden 5 dividend uitgekeerd, terwyl aan de voorschot- nemers 4 der betaalde rente teruggegeven kon worden, zoodat die reute voor de gewone voorschotten feitelijk daalde tot 7,2% ’sjaars. f 73.703.305 f 68.861,465 23.892.655 246.342,70 414.749,44 43.341.99 5 31 December. 1915. n n n n Stand op 1 Januari VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1226