J 29 3 De reserves 1.317.150,— 2.720 4.900 1.931.670,92 5 Het totaal uitgezet bedrag ad f 14.399.389,99 wordt gedekt door een geschatte waarde van f 24.493.028,33, zoodat het totaal der uitstaande leeningen 59 °/o der geschatte waarde van het hypothecair verbonden onderpand vertegen w oordigt. 2.186.322,46 f 13.532,496,385 500,- B 100,- Totaal f 12.500.000,— werden in 1915 opgevoerd tot f 487.312,86® tegenover f 455.798,94® in 1914. Een dividend werd uitgekeerd van 18 (vorig jaar idem). Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank. Op ultimo December 1914 was het saldo der op hypotheek uitgezette geldenf 14.006.143,67 Gedurende 1915 werden hypotheken ge sloten tot een bedrag van Nederlandsche Bankinstelling voor waarden, belast met vrucht gebruik en periodieke uitkeeringen Op ultimo December 1914 stonden uit: 339 leeningen tot een bedrag van f 11.346.173,92® gedurende 1914 werden 31 leeningen ge sloten tot een bedrag van Totaal 370 leeningen tot een bedrag van In 1915 werden afgelost 48 leeningen en ge deelten van leeningen tot een bedrag van zoodat 31 December 1915 uitstaande waren 322 leeningen tot een bedrag van f 11.600.825,46^ Het totaal uitgezet bedrag ad f 11.600.825,46® wordt gedekt door een contante waarde van f 23.855.153,28, zoodat het aantal uitstaande leeningen 50% der contante waarde van het verbonden onderpand vertegenwoordigt. Het totaal bedrag der tot 31 December 1915 gecreëerde 4'/2% pandbrieven is f 12.500.000,en is verdeeld als volgt 10.650 pandbrieven A f 1.000,f 10 650.000, 500,— 1.360.000,— B 100,- B 490.000,— Te zamen f 15.323.293,67 In 1915 werd afgelost voor een bedrag van 923.903,68 Er was dus op ultimo December 1915 op hypotheek uitstaande f 14.399.389,99 te VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1228