J f 2.359.000,— De verdeeling der in omloop zjjnde i'/j °/o Algemeene Hypotheekbrieven was als volgt: 791.262,67 s-Gravenhaagsche Hypotheekbank voor Nederland: Het totaal bedrag der op 31 December 1915 uitstaande De som der leeningen op 31 December 1914 bedroeg f 2.089,000,— 182.000,— 88.000,— f 2.359.000,— Aan 4 '/a Algem. Hypotheekbrieven was derhalve in omloop op ult. December 1915 f 13.122.398,33 een dividend van 18 °/0 Het totaal bedrag der gecreëerde Algemeene Hypotheek brieven (f 14.381.900.was f 17.489,99 minder dan dat van de hypothecaire vorderingen f 14.399.389,99). Het dividend werd bepaald op 12 °/o. Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland: Slechts in twee gevallen behoefde in het afgeloopen boek jaar tot executie der verbonden onderpanden te worden overgegaan. Het totaal der in circulatie zijnde pandbrieven bedroeg: op 31 December 1915 f 12.484.800. Het waarborgfonds bedroeg op 31 Dec. 1915 f 499.392, ongeveer 4 van liet bedrag der op 31 December 1915 uitstaande pandbrieven. Het totale bedrag aan reserve bedraagt f 649.392. Aan geldleeningen werd in 1915 een bedrag afgesloten vanf 1.150.350,— 12.763.311^— Te zanten f 13.913.661, In 1915 is als afgelost op de leeningen afgeschreven Zoodat de som der leeningen op 31 De cember 1915 bedroeg Aan aandeelhouders kon in totaal worden uitbetaald. 2089 stuks a f 1000,— 364 500,— 880 100,— Op ultimo December 1915 was gecreëerd aan 4 °/o Alge meene Hypotheekbrieven een bedrag van f 2.470.000, Hiervan nog niet uitgegeven, in portefeuille 111.000, 31 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1230