34 32 397.684.68 470.612,50 van 668.250,— 6.426.646,25 f 6.512.563,75 Zoodat het totaal der leeningen sedert de oprichting der bank (6 Oct. 1893) bedraagt Hierop werd atgelost een bedrag van. Zoodat op uit. December 1915 op Hypo theek uitstond De gemiddelde rente dezer leeningen is ruim 4.84 Aangaande de Oranje-Nassau Hypotheekbank kan het vol gende medegedeeld worden: Tot 31 December 1914 waren leeningen gesloten tot een bedrag vanf 21.084.755, In 1913 kwamen tot stand 24 leeningen tot een bedrag van Het totaal der leeningen op 31 December 1915 bedroeg6.844.381,59 5 21.554.917,50 14.710.535,90® Residentie Hypotheekbank voor Nederland: Tot ultimo December 1914 waren gesloten leeningen te zamen adf 12.270.960, Gedurende 1914 werden leeningen gesloten tot een bedrag van hypothecaire vorderingen wasf 19.020.248,07 Daarentegen zyn in circulatie pandbrieven tot een bedrag van18.264.800, Na toepaseing van de winstverdeeling over 1915 zal de gezamenlijke reserve komen op f 12.939.210,— Hierop is afgelost tot ultimo December 1914f 6.247.941,25 en in 1915170.705, n Op 31 December 1915 was aan pandbrieven in omloop voor een bedrag van f 7.188.600,waarvan in omloop was f 6.772.300,terwyl een bedrag van f 416.300 zich in portefeuille bevond. Aan aandeelhouders werd 12% over hunne stortingen uitgekeerd. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1231