I SS 34 36 VERSLAG der kamer v. koophandel en fabrieken. Verkorte Balans op lil December 1015. ACTIVA. PASSIVA. 897.678,54 s n „15.500,435.62* koersver- T» T> f 16.625.731,25 f 16.625.371,25 Bekeniiuj van Baten en Latten over 1915. LASTEN. HATEN. gewone i 215.013,— 139.619,79 n 518,800.54 126.367,50 n 270,49 f 2.504,927,17 f 2,504,927,17 n n n n n Tt n Premiën in eens Termijnpremiën Polisgelden Interest en huur Uitkeeringen wegens her verzekering. tl 7» 312.589,20s 236.119,31s 265,927.06 5 36.601,56 8 496,13 102.596,37 s 209.872,17 62.569,38 7.685.33 35.541,— 593,308,34 5 7.465.62O.O7 129,883,26 1.146.625,93 300.000, 79.185,48 379.283,35 17,005.67 210.251,41 I 72,348,44 88,833,48 verzekering in leven zijn.gemeng de verzekering in leven zjjn, gewon verzekering lijfrenten. weduwen- en wezen pensioenen afkoop van contracten teruggaaf van pre mien bij overlijdei Premiën van herverzeke ring Administratiekosten Provisie aan agenten Geneeskundig onderzoek Uitkeering aan aandeel houders in het Zeker heidsfonds Saldo Effectenif Leeningen onder verband van huizen en landerijen Leeningen effecten polissen. Deposito’s Gebouwde en ongebouwde eigendommen Kas en kassier Gedeponeerde waarden Agentschappen en bijkan toren Debiteuren Zekerheidsfonds Keserve voor contracten winst. Keserve voor schillen enz. Crediteuren f loopende benevens 6.723.508,71 5 f 194,290.51 3.475.792,37 s 270.95 708.205,83 s overlijden, gewone I verzekering f overlijden, gemengde verzekering

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1235