I 34 37 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Kapitaal verzek eringen J Rente verzekeringen Bedrag. Bedrag. f Balans op ultimo December 1914. ACTIEF. PASSIEF. f 1.500.000,— 27.720.696,26® 200.000,— 1.960.106,73® Verze- 10.003,97 160.455,87® 583.570,73 n 67.579,97 336.856,38 p 9.205,59 356.458,19 53.410,915 p Totaal f 30.455.085,60 f 30.455.085,60 Totaal n n Per Kapitaal n Op 1 Jannari 1914 bestonden. In dat jaar werden gesloten Vervielen Zoodat op 31 Dec. 1914 bestonden 79.941,39® 172.830,39 5.510.308,19| 335 5.511.929,38 154 67.355.663,5315.262 1.200.000 14,923.077,35 9.758.355,69 999.000,— 1.967.768,52 201.412,055 95.850,77® 2.073,329,80 53.798,— 31.089,74 1 18.861,02 450.000,— 250.000,— 904,— 13.500,— 467,99® Aan- I tal. 1 f 82.387 j f 67.357.284,72 i 5.081 9.781 7.793 84.374 Over het 32ste boekjaar (1914) der Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit werd 4dividend uitgekeerd. Aan genoemd verslag is het navolgende ontleend. Aan- j ij tal. Reserve na aftrek herverzekering Gereserveerde Oor- logspremiën Zekerheidsfonds Extra Reserve Buitengewone Re serve voor 1915 Onbetaalde Winst- aandeelen kerden Nog niet verreken de uitkeeringen en afkoop na aftrek herverzekering Reserven in depót van Herverzeke- raars Nog verschuldigde Onkosten Vooruit ontvangen en nog verschul digde Interest Nog niet betaalde Dividenden Dividend over 1914 Saldo Winst. Aan Aandeelhouders Effecten Hypotheken p Vaste Goederen p In Beleening en A Deposito gegeven gelden p Kas en Kassiers p Voorschotten op polissen p Bloote Eigendom men p Vruchtgebruiken p Meubilair p Reserven bij Maat schappijen gedepo neerd Bijkantoren, Maat schappijen en Per sonen p Interest en huur nog te goed

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1236