34 41 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. SCHULDEN. f 4.550.000 7.020.000,— 49.037,— 44.785,— 69.699,30 6.936.704,39 74.939,39s 22.115,96 1.643.082,15s 3.716.626,27s 175.845,60 500.000,— 500.000,— 459.381,41s 1.000.000,— stoomtram- 500.000, 500.000 1.000.000,— 500.000,— f108.327.213,25 f 108.327.213,25 207.128,12s 2.116.094,47 489.600,805 27.620.987,63s 500.000,— 2.119.826,48 230.338,83s 1.341.822,23s 28.387.105,57s 1.472.494,19s 7.432.050,86 15.664.126,34s 1.049.730,44s 178.247,55s 4.074.423,66s 119.943,10 8.500.000,— 11.728.414,93s 82.145,25 238.729,50 Kapitaal Obligatie-leeningen De Staat der Nederlanden, aandeel in de winst van den spoorweg Semarang- Vorstenlanden Crediteuren Crediteuren voor dividen den van aandeelen Crediteuren voor coupon- betaling en aflossing van obligation Gekapitaliseerde uitkeerin- gen Afschrijving kantoorge bouw met Inventaris te ’s-Gravenhage Fonds tot aflossing der 2'/2 °/o obligatie-leening Ao. 1896 Algemeene reserve Vernieuwingsfonds mate rieel SemarangVor stenlanden Reservefonds Semarang Vorstenlanden Vernieuwingsfonds boven bouw Semarang—Vor stenlanden Reservefonds wegen Verlies en winst f 16.000.000,— 57.839.000,— Balans der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappy op Hl December 1915, gevestigd te 's-Gravenhage. BEZITTINGEN. Niet uitgegeven aandeelen Niet uitgegeven obligation SJ’/a °/o leening Ao. 1896 Spoorweg Semarang— Vorstenlanden Tramweg DjokjaBrossot. Tramweg Djokja—Willem I Tramweg Goendih Soera- baja Tramweg SoloBojolali Tramweg Semarang— Gambringani Woningbouw Gergadji Rollend materieel spoorweg Semarang-Vorstenlanden Rollend materieel tramweg DjokjaBrossot Rollend materieel tramweg DjokjaWillem I. Rollend materieel tramweg Goendih—Soerabaja Rollend materieel in ge bruik bij derden Rollend materieel in be werking Magazijnvoorraad Kantoorgebouw met inven taris te ’s-Gravenhage Kas in Nederland en in Indië Nederlandsch-Indië Debiteuren Belegd vernieuwingsfonds materieel Semarang Vorstenlanden Belegd reservefonds Sema rang Vorsten landen Belegd vernieuwingsfonds bovenbouw Semarang Vorstenlanden Belegd reservefonds stoom tramwegen Effecten van de waarborg kapitalen Effecten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1240