L Jaarverslag over 1915 van de Vereeniging voor den Haagschen Geld- en Effectenhandel. In het kort samengevat geeft het hier medegedeelde een beeld van de lotgevallen der Vereeniging in 1915. Het ledenaantal, dat op 1 Januari 1915 negen en vijftig bedroeg, was op 31 December 1915 gedaald tot zeven en veertig. Acht leden werden verloren door liquidatie, twee door faillissement, terwijl er twee voor het lidmaatschap bedankten. Een firma moest wegens verandering in de persoon van de firma zich opnieuw doen voorhangen als lid van de Haagsche Beurs en werd wederom aangenomen. Geen nieuwe leden traden toe. Gedurende het afgeloopen jaar fungeerden als Voorzitter Dr. D. F. Scheurleer en als Secretaris Mr. E. Hymans. In Juni 1915 was het 10 jaar geleden dat de Haagsche Beurs in de Wagenstraat werd geopend. In verband met de tijdsomstandigheden achtte men het beter dezen dag ongemerkt te laten voorbijgaan. De besprekingen op de vergaderingen der Vereeniging hadden voornamelijk tot onderwerp de koersen van de coupons in vreemde valuta. De uitgifte van het dagelijks verschijnend koersblad werd gedurende 1915 voortgezet. De Beurs, die gedurende de oorlogsmaanden van 1914 gesloten was werd ingevolge besluit van den Minister van Financiën heropend op 9 Februari 1915. De heropening had plaats na een korte toespraak tot de leden door den Voorzitter. De hulp van de geschillen-commissie werd gedurende het afgeloopen jaar tweemaal ingeroepen. In de algemeeue vergadering van 15 Mei 1915 werden tot bestuursleden herkozen de Heeren Dr. D. F. Scheurleer, Mr. H. W. E. K. Furnée en J. A. Moquette, die zich bereid verklaarden deze functie te aanvaarden. In de commissie van de noteering werd in de plaats van den Heer van Alphen niet herkiesbaar aftredend, benoemd de Heer F. van der Eist, die na een half jaar deze functie te hebben waargenomen, zijn ontslag verzocht. Het Bestuur liet deze vacature gedurende den loop van 1915 onvervuld. In de algemeene vergadering werd obligatie No. 33 van de geldleening 1911 uitgeloot. Ten slotte zij vermeld dat de Heer Dr. D. F. Scheurleer in het afgeloopen jaar den dag herdacht waarop hij 40 jaar geleden bij de firma Scheurleer Zoonen in dienst trad. De leden van de Vereeniging meenden dit feest van hunnen Voorzitter niet onopgemerkt te mogen laten voorbij gaan en boden hem op eene receptie, volgend op het 43 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1242