L 46 C. I 'reemdelingenverkeer. t? 8. Samenstelling en Handelingen der Kamer. In de Januari-vergadering van het afgeloopen jaar werden de in het eind van 1914 herkozen leden de Heeren Van Embden, Michels, de Niet en Weimar met het nieuw gekozen lid, de heer S. de Clercq door den Voorzitter geïnstalleerd. In de maand Februari reeds had de Kamer het overlijden te betreuren van den Heer W. L. C. Weimar, door den De buitengewone tijdsomstandigheden oefenden in 1915 ook op de werkzaamheden der Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer te ’s-Gravenhage, Scheve- ningen en Omstreken haren invloed uit. Het aantal vreemdelingen, dat uit het buitenland naar ’s-Gravenhage en Scheveningen kwam, was belangrijk min der dan vorige jaren. Daartegenover stond een, vooral den abnormalen toestand in aanmerking genomen, zeer druk bezoek van Nederlanders aan de Residentie en haar badplaats. Waren als gevolg van de tijdsomstandigheden dus de bemoeiingen der Vereeniging ten behoeve der vreemdelingen niet van dien omvang als in normale jaren, het Bureau was ook in 1915 op dit gebied nuttig werkzaam. Naast de inlichtingen, verstrekt aan de hier voor langer of korter tijd verblijvende vreemdelingen uit het buiten- en binnenland, bleef de voorlichting van Belgische families een belangrijke plaats innemen bij de velerlei werkzaamheden van het Bureau, welke zich dan ook steeds uitbreiden. Begin Juni betrok de Vereeniging haar nieuwe lokaliteiten Plaats 8 waar op 30 Juni het algemeen bestuur zijn eerste vergadering hield. Het bestuur onderging in het afgeloopen jaar geen ver andering. Als bestuursleden werden herkozen de Heeren E. D. Kits van Heyningen, P. C. M. Philippona en L. C. Steffelaar. Het ledental, dat aan het einde van 1914 430 bedroeg, daalde in den loop van het jaar eenigermate en bedroeg 413 op 31 December 1915. Het batig saldo over 1915 bedroeg f683,31. Dit overschot is bestemd voor het uitvoeren van werken, die door den oorlogstoestand achterwege moesten blijven. De proef, een vorig jaar genomen met een bykantoor, voornamelijk inlichtingenbureau te Scheveningen, werd dit jaar voortgezet in het perceel Galerie 9. Ook thans werd de inlichtingendienst waargenomen door tusschenkomst van de „Kortenaerbank”. 34 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1245