47 Na kennis te hebben genomen van de pogingen der N. V. het Witte kruis tot het verkrijgbaar stellen der z.g. spaar- of premiezegels dezer maatschappij bij de winkeliers hier ter stede, sprak de Kamer met algemeene stemmen hare afkeuring over dit stelsel van dividenduitkeering uit als indruischende tegen de belangen van den reëelen winkel stand en betuigde hare sympatie aan den strijd die tegen dit stelsel wordt gevoerd. Voorzitter gekenschetst als een man van weinig woorden maar op wiens arbeid de kamer nimmer tevergeefs een beroep deed. In Juli werd zijn plaats ingenomen door den Heer H. J. Borghols lid der firma Erve J. van den Bergh. De functies van Voorzitter en plaatsvervangend Voorzitter werden ook dit jaar door de leden toevertrouwd aan den Heer J. A. Sillevis L.W.zn. en den Heer H. Koppel. De afzonderlijke commissies werden als volgt samengesteld Posteryen en Telegrafie: A. M. v. Embden, S. de Clercq, M. de Mos Jnz. Verkeer te water en te land: H. Koppel, P. J. A. ten Hagen, J. Michels. Voor het Verslag: J. A. J. van Goch, G. M. de Niet, W. L. C. Weimar, (later vervangen door den heer H. J. Borghols). Bij den aanvang van het jaar werd door den Secretaris Mr. D. W. Molhuysen ontslag als zoodanig gevraagd. In de April vergadering werd tot zyn opvolger gekozen Mr. J. E. Claringbould, Secretaris der Commissie voor den Neder- landschen Handel, die met ingang van 1 Juni de functie van zyn voorganger overnam. Op 31 December 1915 was de samenstelling der Kamer aldus: J. A. Sillevis L.W’.zn. Voorzitter, H. Koppel Plaatsverv. Voorzitter, A. M. van Embden, P. J. A. ten Hagen, J. Michels, M. de Mos, G. M. de Niet, J. H. A. van Goch, S. de Clercq, H. J. Borghols, Mr. J. E. Claringbould, Secretaris. De Kamer hield in 1915 in haar gebouw aan de Prinsegracht tien openbare vergaderingen waarin behalve verschillende zaken welke der Kamer geen aanleiding tot verdere bemoeienis gaven, of waaromtrent zij nog geen definitief oordeel wenschte uit te spreken (zooals het uitgeven van gemeentegrond in erfpacht tegen een bepaalden prijs aan een firma hier ter stede, een adres eener Zutfensche Ver- eeniging over het wetsontwerp op het Postchèque en Giro- verkeer en een adres van het verbond van vereenigiugen van Sigaren-fabrikanten betreffende de tabaksbelasting), het navolgende werd behandeld: VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1246