I 34 48 In verband met het bovenstaande werd de vraag onder de oogen gezien of de Kamer niet op eene of andere wijze zich de belangen zou kunnen aantrekken van den te Seheveningen opkomenden diamanthandel, daar het stel lig een plaatselijk handelsbelang zou zijn, indien iets blij vends uit dien handel zou voortspruiten. Hoewel de Kamer I Naar aanleiding van een adres van het Plaatselijk Comité van de Katholieke Sociale Actie betreffende beteugeling van particuliere loterijen en uitbreiding der Staatsloterij waarmede der Kamer verzocht werd hare instemming te betuigen, werd na uitvoerige besprekingen besloten bij den Minister van Justitie slechts in zooverre adhaesie hieraan te betuigen als het adres strekte tot beteugeling van het optreden van particuliere loterijen en hierbij in het bijzonder ’s Ministers’s aandaeht te vestigen op het optreden van premiezegel- en obligatiemaatschappyen welke als verkapte loterijen aangemerkt mogen worden. la Na een onderzoek der regeling welke hier te lande bestaat op het punt van afgifte van certificaten van oorsprong w’erd in overleg met de Nederlandsehe Autoriteiten be sloten dat de Kamer zich onthouden zal van het afgeven van certificaten van oorsprong voor goederen van Neder- landsche herkomst welke bestemd zyn voor verzending naar Frankrijk, Groot-Brittannië en zijne koloniën en zulks in verband met de gelegenheid door den Minister van Finan ciën aan belanghebbenden geboden sedert 13 Maart 1915 om zoodanige certificaten te verkrijgen van de Inspecteurs van Invoerrechten en Accijnzen zoo noodig na advies van de Inspecteurs van den Arbeid. In verband met dit besluit werd den Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel tevens verzocht om in afwij king van de bestaande regeling, (krachtens welke Den Haag ressorteert onder den Inspecteur van den Arbeid, standplaats houdende te Utrecht), voor het adviseeren over de afgifte van certificaten van oorsprong voor te s-Gravenhage ver vaardigde artikelen een te ’s-Gravenhage standplaats heb benden ambtenaar der Arbeidsinspectie bevoegd te verklaren. De Kamer mocht ervaren dat door den Minister overeen komstig haar verzoek werd gehandeld. Een der belangrijkste consequenties van het door de Kamer ingenomen standpunt ten opzichte van de afgifte van certi ficaten van oorsprong was dat nu de afgifte van harentwege van certificaten voor bew’erkt diamant gestopt werd, waarvoor in het begin van het jaar nog vele certificaten, en dikwijls voor partijen van aanzienlijke waarde werden afgegeven. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1247