49 Na gehouden bespreking met het Hoofdbestuur van de Posterijen en de Uitvoerende Commissie der N.O.T. mocht de Kamer bereiken, dat een einde werd gemaakt aan de moeilijkheden, welke bestonden bij het verzenden van post pakketten, inhoudende goederen van niet-Nederlandschen oorsprong, naar Overzeesche gewesten, althans voor zooverre die goederen, blijkens de door de Geallieerde Regeeringen gepubliceerde bepalingen, krachtens hun herkomst, niet aan aanhouding zouden blootstaan, zoodat thans, behalve de postpakketten met Nederlandschen inhoud, vergezeld van een Nederlandsch douane-certiticaat, ook postpakketten voor overzeesche verzending geaccepteerd kunnen worden, mits vergezeld van een certificaat der N.O.T. De vaststelling en handhaving der maximum prijzen voor levensmiddelen had ook dit jaar de aandacht der Kamer. Naar aanleiding van een gezamenlijke klacht van eenige werkliedenorganisaties betreffende slappe handhaving der maximum-pryzen, welke échter, doordat geen enkel bepaald feit werd genoemd, niet voldoende kon beoordeeld worden, werden inlichtingen aan belanghebbenden gegeven betref fende den door hen te volgen weg en verwijzing naar de autoriteiten tot wie zij zich behoorden te wenden. Bezwaren tegen de verhooging van den wettelijken maxi- zich hiervoor veel moeite heeft gegeven en meer dan eens een bespreking hield met de tijdelijk te Scheveningen geves tigde club van Hollandsche diamanthandelaars „Antwerpia”, bleek het onmogelijk iets voor dezen handel te doen ten gevolge van de strenge Engelsche bepalingen betreffende den overzeeschen handel. Het bleek dan ook noodzakelijk dat, wilde men den Nederlandschen diamanthandel te Am sterdam niet in moeilijkheden brengen, alle controle op de herkomst der diamanten en de afgifte der certificaten te Amsterdam moest geschieden. Een gevolg van de besprekingen met de club „Antwerpia” was nog een verzoek hunnerzijds tot de Kamer gericht om in te grypen naar aanleiding van het feit, dat een Ant- werpsche diamanthandelaar alvorens met een der booten van de H. A. L. naar Amerika te mogen vertrekken, bij die maatschappij een groote geldsom moest storten, als waar borg, dat hij geen diamanten met zich zou voeren. Bij onder zoek bleek echter dat de H.A.L. dien maatregel nam in het belang van een geregelde vaart om aanhouding harer boo ten met al de aankleve van dien te. voorkomen. Tot verder optreden der Kamer kon dit feit dan ook geen aanleiding geven. 4 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1248