50 Tweemaal werd door het Gemeentebestuur het oordeel der Kamer gevraagd over plaatselijke verkeersaangelegen- heden. De eerste vraag betrof de meest wenschelyke doorvaarthoogte te geven aan de voorgenomen overkluizing van de Veenkade-Noordwal, zulks in verband met de eischen van het vervoer per boot en per as. Nadat belanghebbenden by het verkeer te water door de kamer waren uitgenoodigd om hunne eventueele bezwaren tegen een lage doorvaart hoogte kenbaar te maken en der Kamer gebleken was dat geen overwegende bezwaren tegen een lage doorvaarthoogte Een verzoek van de te Scheveningen gevestigde Ver- eeniging Handelsbelang om ondersteuning van haar adres aan den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel om alsnog consent te verleenen voor partyen bokking en pekelharing, welke ten tyde der afkondiging van het uitvoerverbod reeds ter verzending gereed waren of in bewerking waren, werd na onderzoek en bespreking by den Minister ondersteund. De Kamer mocht reeds zeer spoedig daarop van den Minister de mededeeling ontvangen, dat de gevraagde consenten reeds werden verleend. mum-engrosprijs voor geraffineerde witte suiker van f 48,50 op f51,per 100 Kg. werden door den Voorzitter namens de Kamer onderzocht en met de autoriteiten besproken. Verandering bleek evenwel niet te kunnen worden aan gebracht. Een ander punt dat in verband met de byzondero tydsomstandigheden behandeld werd, was de aanzienlijke daling van den koers der buitenlandsche muntspecie zonder dat hiermede door hier te lande bestaande administratiƫn naar de behoefte van den handel voldoende rekening werd gehouden. Met name de berekening der mark door de Spoorwegmaatschappijen gaf der Kamer meer dan eens aanleiding de autoriteiten hierop te wyzen. Hoewel de Spoorwegmaatschappijen in het afgeloopen jaar hunne be rekening der mark meer in overeenstemming brachten met de werkelijkheid, bleef toch steeds een bedenkelijke marge bestaan. Ten slotte besloot de Kamer hierover rechtstreeks aan den Minister van Waterstaat te schrijven, doch hiermede werd niet het gewenschte resultaat bereikt, aangezien de Minister zich op het standpunt stelde, dat omrekening van de mark tegen den feitelyk geldenden koers van den dag dikwyls z.i. ongemotiveerde vrachtver- laging ten gevolge zou kunnen hebben. t- 34 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1249