51 In studie werd genomen een aan de Kamer vanwege de Staatscommissie voor het Internationaal privaatrecht toe gezonden -wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag aangaande een eenvormig recht betreffende den wissel en het orderbriefje. Aan de Commissie -werd gerapporteerd dat: De Kamer zich by het uitspreken harer meening heeft laten leiden door de gedachte dat aangezien het hier betreft Aan de Kamer van Koophandel te Breda werd op een daartoe strekkende circulaire bericht dat eene regeling krachtens welke telegrammen voorzien van zegels, by ge sloten kantoortijd in aan de telegraafkantoren aan te brengen bussen zouden kunnen worden geworpen, ook hier instem ming zou vinden. bestonden, werd aan Burgemeester en Wethouders geschre ven, dat een minimum doorvaarthoogte van 1,08 -|- D.P. het meest wenschelijk scheen. Kamer door den Directeur-Generaal in ontvangst genomen en waar dit mogelijk bleek, werd verbetering gebracht. Adhaesie werd betuigd aan de Netherland Chamber of Commerce in New-York betreffende de wenschelijkheid van een rechtstreeksche kabel ver binding tusschen Nederland en Amerika. De andere vraag had betrekking op de grootte van het voor entrepot beschikbaar te houden terrein aan de Laakhaven. Nadat de Kamer zich op de hoogte had ge steld van den omvang der entrepotterreinen te Dordrecht en te Schiedam en de behoefte aan entrepotterrein te dezer stede, heeft zy het Gemeentebestuur bericht, dat zij met Burgemeester en Wethouders van oordeel is, dat beperking van de oorspronkelyk voor entrepot beschikbaar gestelde ruimte tot 11.000 M2. haar zonder bezwaar schynt. Eenige quaesties betreffende den Post- en Telegraaf dienst werden namens de Kamer dooi- de Commissie voor Posteryen en Telegrafie met den Directeur-Generaal bespro ken. Zij betroffen: a. langzame behandeling van zaken aan een der kantoren hier ter stede. b. schynbaar minder doelmatige verdeeling van loketten voor het afhalen van aangeteekende stukken en daardoor veroorzaakte lange wachttijden voor het publiek. Met groote welwillendheid werden de opmerkingen der VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1250