52 Dooi’ de Kamer werden enkele besloten vergaderingen gehouden, waarin behalve huishoudelijke aangelegenheden op uitnoodiging van den Officier van Justitie in twee ge vallen de vraag werd onder de oogen gezien of en in hoeverre redenen van maatschappelijk belang zich zouden moeten verzetten tegen het verleenen van de Koninklijke Bewilliging op de statuten van hier ter stede op te richten naamlooze vennootschappen. Naar aanleiding van een te ’s-Gravenhage in de maand November uitgesproken faillissement, besloot de Kamer den Minister van Justitie opmerkzaam te maken op de wenschelijk- heid om artikel 6 faillissements-wet te wijzigen in dien zin, of invloed uit te oefenen op de rechtspraktijk in dit opzicht, dat oproeping van den schuldenaar alvorens failliet te kunnen worden verklaard verplichtend worde gesteld en wel op zoodanige wijze dat de grootst mogelijke zekerheid ver kregen worde dat de oproeping den schuldenaar ook werkelijk bereike. 0 Verscheidene malen vergaderden Commissie’s uit de leden in het gebouw der Kamer ter behandeling van com- de tot stand koming eeuer Internationale regeling op een gebied waar tot nog toe voldoende rechtszekerheid ontbrak, het h.i. aanbeveling verdient om van de gelegenheid welke de regeling open laat tot afwijking van den inhoud van het verdrag, slechts spaarzaam gebruik te maken en dat zjj in verband daarmede zich bepaald had slechts tot het uit spreken van een oordeel over die punten waarop de Com missie meer in het bijzonder de aandacht der Kamer vestigde. De Kamer gaf als haar meening te kennen dat de eisch dat een wissel de benaming „wissel” moet inhouden en als gevolg van dien eisch handhaving van de assignatie aan order, ingewilligd behoorde te worden; dat zij prijs stelde op het behoud van de mogelijkheid tot het geven van aval bjj afzonderlijken brief; dat zjj het raadzaam achtte de wettelijke interessen voor geprotesteerde wissels te bepalen op 6% en dat ZÜ met instemming kennis heeft genomen van de in uitzicht gestelde mogelijkheid tot vereenvoudiging van de piotestvormen, met name door die protesten door de posteryen te doen geschieden, wanneer de noodzakelijke administratieve maatregelen tot stand zouden zijn gekomen, welke voldoende waarborgen voor zekerheid en duidelijk heid zouden kunnen bieden. 34 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1251