I 53 De. Kamer van Koophandel en Fabrieken, te’ s-Gravenhage. J. A. Sillevis, Voorzitter. J. E. Claringboüld, Secretaris. Vele aanvragen of opgaven werden ontvangen, voor namelijk uit het buitenland betreffende handelsadressen. Deze werden geregeld in handen gesteld van het Bureau voor Handelsinlichtingen, Directie Kamerlingh Onnes, te Amsterdam. De bibliotheek der Kamer mocht ook dit jaar verschillende vanwege onze Regeering of door andere lichamen gedane publicaties ontvangen, waarvan de toezending op hoogen prys wordt gesteld. Ook het buitenland bleef ondanks den oorlogstoestand niet in verzuim vele tijdschriften en brochures aan de Kamer toe te zenden. Hiertegenover geschiedde toe zending van het jaarverslag der Kamer. missoriaal gemaakte aangelegenheden en tot het hooren van de daarbij belanghebbenden. Regelmatig werden certificaten of verklaringen afgegeven a. betreffende den oorsprong van Nederlandsche goederen te verzenden naar Duitschland. b. betreffende geloofwaardigheid van te ’s-Gravenhage gevestigde firma’s met betrekking tot de bestemming van door hen uit of via Duitschland te importeeren artikelen. c. betreffende over zee te verzenden goederen van niet Nederlandschen oorsprong. d. betreffende het doel der reis van naar Duitschland voor zaken vertrekkende handelaars of industrieelen. e betreffende de noodzakelijkheid of wenschelijkheid van zakenverlof voor gemobiliseerde bedrijfsleiders of onder geschikten. Deze certificaten of verklaringen werden slechts aan te goeder naam bekend staande en te ’s-Gravenhage gevestigde firma’s verstrekt, zoo noodig na het inwinnen van infor maties ter plaatse als elders en eerst na afgifte van behoorlijke schrit'telijke verklaringen hunnerzijds aan de Kamer van Koophandel. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1252