34 62 Bijlage V. EAILLISSEMEN’TEN. 59 Aannemer Ambtenaar Autohandelaar Bankier Barbier of kapper Behanger Broodbakker Caféhouder Commissionnair in effecten Directeur Chem. Fabriek Directeur Keel. Ondern. Electricien Electriciteits Mij. Fotograaf Graveur Groentenhandelaar Handelsreiziger Kaasmaker Kleermaker Koetsier Koopman Koopvrouw Kunsthandelaar. 3 3 3 3 1 1 Ledfrhandelaar Leidekker Letterzetter Machinefabriek Meubelmaker Metselaar Modiste Mijnbouw Maatschappij Pensionhoudster Rijtuigverhuurder Rijwielbandenhandelaar 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 5 2 2 1 1 4 1 1 18 1 1 1 1 1 3 4 1 1 3 19 3 1 1 i Rijwielhandelaar Schilder Schoenmaker i Smid Steendrukker i Tandtechnicus Timmerman Tuindersknecht Werkman Winkelier Wijnhandelaar Zonder beroep of beroep niet nader aangegeven Door de Arrondissements-Rechtbank alhier werden in 1915 wat de Gemeente ’s-Gravenhage betreft, uitgesproken 174 faillissementen. Hiervan werden 83 opgeheven, wegens gebrek aan baten, 11 vernietigd, 10 beëindigd door aceoord en 22 beëindigd door het verbindend worden der slotuitdeelings- Ijjst. Hoewel grooter dan in 1914 zal het, in vergelijking met vorige jaren gering aantal faillissementen voor een deel toegeschreven moeten worden aan de toepassing der „Wet strekkende om den rechter de gelegenheid te geven dadelijke uitwinning te voorkomen naar aanleiding van geldelijke moeilijkheden tengevolge van de tegenwoordige buitengewone omstandigheden”. (Wet van 4 September 1914). De beroepen en bedrijven der in 1915 gefailleerdeu waren voor zoover zulks was na te gaan: 3 2 1 3 VERSLAG DER KAMEB V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Aantal. Aantal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1259