125 waarvan 6216 M2. in het bouwplan „Duinrust”, 250 M2. door het plaatselijk verbreeden van het geteerde schelpen pad op de van Boetzelaerlaan bij de halte der H.IJ.S.M. aan het Stadhoudersplein en 72 M2. door het over de geheele lengte verbreeden van het schelpenpad in de 2e v. d. Boschstraat; voorts vermeerderde zij met 5137 M2. grind- of steenslagwreg, waarvan 4310 M2. door overname in vrijen eigendom, beheer en onderhoud van het ge deelte Trekweg (rijweg met jaagpad) langs den Haagvliet van de Provincie Zuid-Holland, tusschen den Laakmolen en de grens met de gemeente Rijswijk en 600 M2. door vervanging van de Waalklinkerbestrating van het ge deelte Badhuisweg tusschen Nieu we-Duin weg en Borrweg, zoomede 227 M2. door vervanging van de kei- en klinker- bestrating van het gedeelte Haringkade ten Z. O. van de brug over de Waterpartij, beide door een verharding van in teer gedrenkten steenslagverder vermeerderde zij met 4353 M2. paardenpad, waarvan 2355 M2. op den Z. W. berm van den Kranenburgweg tusschen het Stad houdersplein en den Westduinweg, 1988 M2. op den Z. O. berm van den Harstenhoekweg tusschen de viaduct van de Z.H.E.S.M. en den Watertorenten slotte ver meerderde zij met 2929 M2. geteerd koolaschpad, waarvan 320 M2. om het plantsoen op den gemaakten vlucht heuvel op de Fijnjekade bij den Rijswijkscheweg, 700 M2. op het Rijswijkscheplein op den aldaar gemaakten vluchtheuvel, 824 M2. op den weg loopende van de samenkomst van de Laan van Poot en de Houtrustlaan achtereenvolgens in Z. W. en N. W. richting naar het restaurant in de boschjes van Poot, 485 M2. op het pad van de Visschershaven naar den Vuurtoren, 250 M2. op het pad van de Visschershavenstraat naar de Vuurbaak- straat, en 350 M2. op de Slachthuiskade (rijwielpad op den Z. O. berm tusschen den Rijswijkscheweg en den molen). Daartegenover stond een vermindering der opper vlakte met 1848 M2. schelpenpad, waarvan 1380 M2. door vervanging van schelpen verharding door bestrating met iron bricks van de trottoirs in het Frankenslag tusschen den Scheveningscheweg en de Johan van Oldenbarneveltlaan en 468 M2. door verbreeding met ongeveer 0,65 M. van het gedeelte rijweg aan de zijde van het schelpenpad langs den Badhuisweg tusschen den Borrweg en den Nieuwe-Duinweg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 125