Btylagc 35 De Gezondheidscommissie te ’s-Gravenhage heeft, ingevolge art. 27e der Gezondheidswet, de eer U het verslag aan te bieden over het jaar 1915. Personalia en Huishoudelijke Zaken. A. Personalia. De heer Mr. H. L. Drucker, die, zooals in het vorige Jaarverslag is vermeld, bij besluit van 24 December 1914 was benoemd tot lid en Voorzitter der Commissie, aan vaardde zijne functie in de eerste dagen van 1915. De op 1 Juli periodiek aftredende leden, de heeren F. A. Koch, J. Mutters Jr. en Mr. L. N. Roodenburg, werden herbenoemd. Allen namen hunne herbenoe ming aan. De heer J. A. G. van der Steur, wiens werkzaam heden sedert zijne benoeming tot buitengewoon hoog- leeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft zeer waren toegenomen, vroeg zijn ontslag als lid der Com missie, dat hem, bij besluit van 18 Mei, eervol werd verleend. In deze vacature werd bij besluit van 5 Augustus voor zien door de benoeming van den heer J. H. Faber, civiel- ingenieur, oud-inspecteur der Volksgezondheid voor de provinciën Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe. De Commissie was mitsdien op 31 December 1915 samengesteld als volgt (met de jaren van aftreding): HOOFDSTUK I. Aan den Heer Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid. VERSLAG van de bevindingen en handelingen der Gezondheidscommissie voor de gemeente 's-Gravenhage over het jaar 19H>.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1260