35 2 I Als Secretaris bleef werkzaam de heer Mr. H. J. Nieboer (jaar van aftreding 1918). De spreekuren van den Secretaris werden in den loop van het jaar voorloopig bepaald op Dinsdag, Donderdag en Zaterdag 2—3. In de eerste maanden van het jaar was, evenals vorige jaren, een gemeente-ambtenaar op het bureau werkzaam. Na diens ontslag werd, in verband met de omstandigheid, dat de tegenwoordige om vang der werkzaamheden het niet noodig schijnt te maken over de volle werkkracht van een ambtenaar te be schikken, besloten zich voorloopig door eigen personeel, alleen voor de middaguren (2—4), te doen bijstaan. Op dien voet is het bureau-werk gedurende het verdere deel van het jaar verricht door Mevr. L. Tromp. De heer J. Kroon bleef tijdelijk werkzaam voor het verzamelen der sterftecijfers, tot een hem overkomen ongeval de voortzetting daarvan belettesindsdien werd hij door de Commissie als hulpschrijver in dienst ge houden. (1919) (1916; 19161 (1916) (1917) (1917) (1917) (1917) (1918) (1918) (1918) (1919) (1919) (1919) (1920) (1920) (1920) Mr. H. L. DRUCKER, Voorzittei Dr. .1. G. M. Mastboom .1. J. Hofman. J. H. G. Roei A. D .1. Berkhout C. J. Dikstra L. Simons Mr. Joh. .1. Belinfante J. Binnendijk Mr. I. Mortier Humans. Dr. H. Rem melts J. H. Faber S. A. W. Vrijland. Dr. L. Th. van Kleef Mr. K. W. Brevet. F. A. Koch Joh. Mutters Jr Mr. L. N. Roodenburg Een staat, bevattende de namen, academische graden, beroepen en betrekkingen, enz., wordt gegeven in Bijlage A. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. (1916)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1261