35 4 De vergaderingen van 14 on 21 Mei werden bijgewoond door den Hoofdinspecteur der Visscherijen,den heer J. M. Bottemanne; die van 10 December door den Inspec teur van de Volksgezondheid, den heer W. van Boven. In de vergadering van 8 Januari werden overeen komstig het Reglement van Orde de vaste Sub-Com- missies opnieuw benoemd. Zij bleven samengesteld, als aan het einde van het vorig verslagjaar het geval was, met dien verstande echter, dat de heer Brevet werd aangewezen om in de klachten-Commissie III tijdelijk de plaats te vervullen van den heer BERKHOUT, die sedert den aanvang der mobilisatie, door zijn verblijf onder de wapenen buiten de Gemeente, verhinderd is geweest aan de werkzaamheden der Commissie deel te nemen. In de Septembervergadering werd, in de plaats van het afgetreden lid den heer van der Steur, in de klachten-Commissie I benoemd de heer Faber. Een volledige opgave van de samenstelling der vaste Sub-Commissies en Sub-Commissies met bepaalde op drachten wordt gegeven in Bijlage B. De Commissie tot het nazien van de Bibliotheek en het Archief deelde in de vergadering van 12 Februari mede, dat zij deze zaken in orde had bevonden. Aan de vereeniging „Medisch Leesmuseum en Biblio theek” werd, op een door haar gedaan verzoek om medewerking, bericht, dat de Commissie bereid is tuin de leden der Vereeniging de gelegenheid te geven, de in de bibliotheek aanwezige boekwerken ter plaatse te raadplegen. Den 12en Februari werd het jaarverslag over 1914 in de wettelijk voorgeschreven openbare vergadering vastgesteld. De rekening der Commissie over 1914 werd in de vergadering van 12 Maart vastgesteld en op 11 Mei door Burgemeester en Wethouders goedgekeurd (Zie Bijlage C). Zij sluit met een totaal aan uitgaven van f 6210.66. In de vergadering van 14 Mei werd de begrooting van uitgaven voor het jaar 1916 vastgesteld met een eind cijfer in ontvang en uitgaaf van 8000.en een bijdrage van de Gemeente van /’76OO.(Zie Bijlage D). VEBSEAG DEB GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1263