35 5 HOOFDSTUK II. Algenieene beschouwingen. HOOFDSTUK HL A. Waterloopen B. Verzameling «i Bij de Commissie werden 7 klachten behandeld, be treffende verruilde terreinen. Terwijl de Commissie in Toestand van water, bodem en lucht en hetgeen tot verbetering is geschied. Op de Gemeentebegrooting voor 1916 werd laatst genoemd bedrag beschikbaar gesteld. Het Congres voor Openbare Gezondheidsregeling, den lOen en Hen September te Deventer gehouden, werd bijgewoond door de heeren Koch en Remmelts als afgevaardigden der Commissie. Op de vergadering van den Ned. Bond tot Bescher ming van Zuigelingen, die den Hen December te Amsterdam plaats vond, was als vertegenwoordiger der Commissie aanwezig de heer Vrijland. Voorts liet de Commissie zich inschrijven als begun stigster van de Nederlandsche Vereeniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging. In Augustus bereikte de Commissie een klacht om trent vervuiling van een sloot nabij de Joan Maet- suijckerstraat. De .Commissie zond deze klacht naar het Bouw- en Woningtoezicht, dat in September kon berichten dat de sloot door de Maatschappij „Laan van Meerdervoort” was gedempt en zoodoende de oorzaak van den hinder was opgeheven. Twee andere klachten omtrent slooten werden als niet gegrond ter zijde gelegd. In de werkwijze der Commissie kwam dit jaar geen verandering. en a[roer van vuil. en slooten, enz. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1264