35 c. de. lucht. (Stank tan fabrieken enz.) 9 maal bracht dc Commissie advies uit, steeds in handen deze klacht was gesteld, deelde mede, dat, ingevolge overleg met de Directie der Gemeentewerken, deze stal, eigendom der Gemeente, van een waterdichten vloer was voorzien en verder zoo ingericht, dat hij thans aan behoorlijke eischen voldeed. De mest zou voortaan dagelijks worden opgeruimd. Het aantal beerputten, die blijkens de laatste beschik bare gegevens, te weten tot 1 Januari 1915, door de Openbare Reiniging geledigd werden, bedroeg in 1914: 790, tegen 807, dus ongeveer evenveel, in 1913. Het aantal tonprivaten vermindert aanmerkelijk, althans in de stad. Hier bedroeg het aantal geplaatste tonnen in 1914: 76, tegen 93 in 1913. In 1907 was dit aantal nog 612. In Scheveningen waren in 1914 geplaatst 388 tonnen, tegen 393 in 1913. Verontrein ighiff run Op een aanvrage om vergunning tot het oprichten van eene vetsnielterij bracht de Commissie gunstig advies uit; eveneens op 3 aanvragen betreffende rookerijen en zouter ij en ran npek en vleesch. In al deze gevallen ver leende het Gemeentebestuur de vergunning: een van deze vergunningen (betreffende een zouterij van spek en vleesch) werd echter later ingetrokken, omdat aan een der voorwaarden niet was voldaan. Omtrent een aanvrage om vergunning tot het op richten van een rookerij en zouterij van vleesch en spek aan de van Loostraat kon het advies slechts voorwaardelijk gunstig luiden. De inrichting, die reeds in volle werking was, bleek voor de bewoners van het bovenhuis zeer ernstigen hinder op te leveren. Daarom werd geadviseerd het verzoek slechts in te willigen, indien gebleken zou zijn, dat de aanvrager met de bovenbewoners een regeling had getroffen tot over neming van de huur. Van eene beslissing in deze zaak heeft de Commissie nog niet vernomen. VERSLAG DEK GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1266