35 8 In hetgeen de Commissie luid vernomen omtrent bepaalde gevallen van besmettelijke ziekte, vond zij aanleiding een onderzoek in te stellen naar de toestanden op de Gemeentelijke aschstaal. Bij een bezoek aldaar trok het de aandacht, dat de werklieden, in dienst van de heeren Buth en Co., die ter plaatse een lompensorteerders- bedrijf uitoefenen, niet voorzien zijn van dienstkleeding, zoodat zij zich naar huis begeven in dezelfde kleeding, waarin zij in de lompen hebben gewerkt. Verder bleek, dat de werklieden, in dienst van de Gemeente zelve, wèl dienstkleeding hebben, maar dat gunstigen zin, omtrent aanvragen om vergunning tot het oprichten van lompen- en beenderenbewaarplaatsen. In 6 dezer gevallen verleenden Burgemeester en Wet houders de vergunning; één aanvrage werd door den belanghebbende ingetrokkenin 2 gevallen was aan het einde van het jaar nog geen beslissing aan de Commissie bekend geworden. In het geheel willigden Burgemeester en Wethouders, voorzoover de Commissie bekend is, 8 dergelijke ver zoeken in. r^én aanvrage, waarover de Commissie in 1914 had geadviseerd, werd door den verzoeker inge trokken, terwijl van de vergunningen* van 1914 één verviel wegens niet-inachtneming van den wettelijken termijn en bij één die termijn werd verlengd. Naar aanleiding van een ingekomen klacht, vestigde de Commissie de aandacht van Burgemeester en Wet houders op het feit, dat een lompenhandelaar lompen placht te sorteeren op de straat vóór zijn pakhuis aan den Noordwestbuitensingel, hetgeen in strijd was met de voorwaarden der vergunning en voor de omgeving hinderlijk en uit gezondheidsoogpunt niet onbedenkelijk was. Een antwoord van het College was aan het einde van het jaar nog niet ontvangen. Een klacht omtrent hinder, door de bovenbewoners ondervonden van een lompen- en beenderenpakhuis aan de van Leeuwenhoekstraat, had ten gevolge, dat door bemoeiing van het Bouw- en Woningtoezicht de hinder werd opgeheven. Een andere klacht omtrent een beenderenpakhuis werd als ongegrond ter zijde gelegd. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1267