35 10 een werkprogram op het gebied der volkshuisvesting werd vastgesteld, het jaar 1915 kenmerkte zich door een reeks van maatregelen, waardoor aan dat besluit een begin van uitvoering werd gegeven. Ónder die maatregelen bekleeden een voorname plaats de besluiten tot woningbouw door de Gemeente zelf en tot het verleenen van voorschot voor woning bouw door vereenigingen. Bijzonderheden worden hier achter onder B medegedeeld. Hier zij slechts vermeld, dat, blijkens de Nieuwjaarsrede van den Burgemeester, op 1 Januari 1916 de aanbouw van 1202 gemeentelijke woningen en van 1302 woningen van vereenigingen in een verschillend stadium van voorbereiding verkeerde. Doen deze cjjfers verwachten dat binnen kort eenige vruchten van de Gemeentelijke bemoeiing zullen zijn te zien, minder bemoedigend klinkt het, uit dezelfde rede te vernemen, dat thans, anderhalf jaar nadat het bedoelde beginselbesluit is gevallen, nog slechts 81 nieuwe woningen (door de Gemeente gebouwd aan het kolenwagenslag) zijn gereed gekomen. Hieruit blijkt wel, dat de voorbereiding der afzonderlijke plannen veel tijd neemt. Gelukkig wordt intusschen de zaak van verschillende zijden aangevat, doordat de Gemeente raad besloten heeft alle middelen te baat te nemen om in de dringende behoefte aan woningen te voorzien, zoowel eigen aanbouw als steun aan vereenigingen. De vrees, dat de laatste ontmoedigd zouden worden nu de Gemeente zelf tot woningbouw op grootere schaal overgaat, is, blijkens de zooeven genoemde cijfers, ongegrond gebleken. Een tweede onderdeel van het beginselbesluit van 6 Juli 1914 strekte tot aankoop van Gemeentewege, met voorschot en bijdrage van het Rijk, van woningen, die daarvoor in aanmerking zouden komen, ten einde die op te ruimen of te verbeteren. Ter uitvoering hier van hebben Burgemeester en Wethouders aan den Gemeenteraad voorgesteld, voor het gemelde doel f 100.000 beschikbaar te stellen en hen te machtigen een voorschot van gelijk bedrag en een bijdrage in do te betalen annuïteiten bij het Rijk aan te vragen. Dit voorstel, waarmede onze Commissie haar warme instem- VERSLAG DÉR GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1269