35 11 J ming had betuigd, is den 30en Augustus door den Gemeenteraad aangenomen. De verdere voorbereiding van de onteigening, in het belang der volkshuisvesting, van perceelen aan de Gedempte Gracht en aan de Pronkstraat en omgeving, waartoe mede in 1914 in beginsel besloten werd, be vindt zich, blijkens mededeeling van den Wethouder bij de behandeling der Gemeentebegrooting, in een vergevorderd stadium. Wat betreft de uitvoering der overige punten van het in 1914 vastgestelde werkprogram is het volgende op te merken. Van de voorbereiding van het instellen eener woning- beurs is in het openbaar nog niets gebleken. Voor een volledige woningstatistiek zal thans de eerste grondslag worden gelegd door middel van een woningtelling, waarvoor de Gemeenteraad reeds de noodige gelden heeft toegestaan. De dienst voor de volkshuisvesting is voorloopig op dezen voet ingericht, dat bij den dienst der Gemeente werken is gevormd een afdeeling Volkshuisvesting, onder leiding van een Adjunct-Directeur en met een groote mate van zelfstandigheid. Blijkens hetgeen Burgemeester en Wethouders aan den Gemeenteraad hebben medegedeeld, behooren tot den werkkring van dezen Hoofdambtenaar de vraagstukken en zaken van stadsuitbreiding, grond bedrijf, woningdienst, exploitatie van erfpachtsterreinen en de aanleg van de nieuwe verkeerswegen. Ten opzichte van deze verkeerswegen 'meft de Gemeenteraad in het afgeloopen jaar een belangrijke beslissing genomen. In Juli, nadat reeds de Koninklijke besluiten tot eindaanwijzing der perceelen ingevolge de Onteigeningswet waren uitgevaardigd, deden Burge meester en Wethouders het voorstel om, met het oog op de buitengewone tijdsomstandigheden en den invloed daarvan op de gemeentetinanciën, „voorloopig de tot standkoming der verkeerswegen Prinsegracht— Eland straat, Groote MarktFluweelen Burgwal, Prins Willem- straatBadhuiskade alsmede de doortrekking van de Muzenstraat en de verbreeding van de Heulstraat uit VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1270