35 12 Het staatje omtrent het aantal onbewoonde week- woningen, dat wij in vorige jaren plachten te ontleenen aan de mededeelingen van het Bouw- en Woning toezicht, kunnen wij ditmaal niet geven. De bedoelde cijfers zijn door het Gemeentebestuur nog niet openbaar gemaakt, wellicht in verband met de voorgenomen woningtelling, die meer volledige gegevens zal leveren. Dat de stand der woningmarkt gunstiger zou zijn dan een jaar geleden, zal intusschen bezwaarlijk zijn aan te nemen. Voor Scheveningen wijzen de teekenen zelfs op een woningnood, grooter dan ooit, die dringend om voorziening roept. In dit verband trekt het de aan dacht, dat met de werkzaamheden voor den bouw van 172 Gemeentelijke woningen aan de Zuidwestzijde van het Afvoerkanaal eerst zeer onlangs een begin is ge maakt, terwijl reeds bij Kon. Besluit van 9 Januari 1915 het Rijks voorschot voor dien bouw is verleend. Thans volgen nog enkele mededeelingen omtrent bijzondere punten. te stellen en derhalve niet voort te gaan met gebruik te maken van de wetten verklarende het algemeen nut der onteigening van perceelen, voor den aanleg dier verkeerswegen en het totstandbrengen dier verkeers- verbeteringen benoodigd”. Na een uitgebreid debat heeft de Gemeenteraad dit voorstel verworpen en dus besloten, dat de uitvoering van de groote wegenplannen zou voort gang hebben. Zoodoende is de doorzetting van een uiterst belang rijke stadsverbetering verzekerd. Intusschen maakt de afbraak van talrijke volkswoningen, die van deze ver betering het gevolg zal zijn, het dubbel noodig, dat met den woningbouw krachtig wordt voortgegaan. Het ontwerp tot herziening der Bouw- en Woon- verordening, reeds eenige jaren bij Burgemeester en Wethouders aanhangig, bereikte onze Commissie ook in 1915 nog niet. In afwachting daarvan, heeft de betrokken Sub-Com missie een reeks vergaderingen gewijd aan de bespreking van de beginselen, die bij deze herziening op den voorgrond zullen behooren te staan. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1271