35 13 hef - u it h rei dlngxpla n A. H’oon rerordening. B. Van Burgemeester en Wethouders ontving de Com missie een voorstel tot wijziging van art. 35 3 der Bouw- en Woon verordening, waarbij is bepaald, dat een hoofdingang, gang, trap of portaal niet voor meer dan vier woningen mag dienen en dat Burgemeester en Wethouders van dit voorschrift, ten aanzien van gebouwen met hoofdingangen, trappen of portalen, elk dienende voor ten hoogste zes woningen, vrijstelling kunnen verleenen, doch alleen voor het gedeelte van de Gemeente, gelegen binnen de oude Singelgrachten. Burgemeester en Wethouders wenschten de bevoegd heid te hebben om ook voor het overig deel der Gemeente, in bijzondere gevallen, gelijke vrijstelling te geven. De Commissie begreep, dat hier in het bijzonder gedacht was aan de z.g. portiekhuizen. Het geldende voorschrift toch bracht mede, dat in de portiek slechts vier deuren mochten worden aangebracht. Was daaren tegen de bedoelde vrijstelling mogelijk, dan zouden, bij een dubbel pand met twee bovenverdiepingen, ook de deuren der twee benedenwoningen in de portiek kunnen worden geplaatst, terwijl toch, evenals thans, elk gezin zijn afzonderlijke voordeur zou hebben. In dezen gedachtengang verklaarde de Commissie wel met het voorstel te kunnen méégaan. Alleen achtte zij het wenschelijk, dat het beperkte karakter der voor gestelde wijziging in het artikel zelf tot uiting kwam. Wijziging der Houw- en l'itroering ran Hiervoor was van groote beteekenis de behandeling in den Gemeenteraad van het vraagstuk der keuze van een terrein voor het tweede Gemeenteziekenhuis, nader besproken in Hoofdstuk VII. Door het aldaar vermelde besluit te nemen, heeft de Gemeenteraad, overeenkomstig het voorstel van het Gemeentelijk departement van Openbare Werken, een oplossing aanvaard, waarbij met de belangen van een stelsel matige stadsuitbreiding zorgvuldig is rekening ge houden. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1272