35 c. Botiwrerboden. D. Woningbouw door Gemeente a. Raadsbesluiten van 1915. b. Blijkens het vorige .Jaarverslag, biz. 30 en 31, had de Commissie in 1914 gunstig geadviseerd op een plan 14 Zoodoende zou worden voorkomen, dat de niet bedoelde indruk ontstond, dat voortaan één voordeur zou mogen dienen voor zes woningen Met dezen wensch van de Commissie hebben Burge meester en Wethouders rekening gehouden by hun nader voorstel, dat door den Gemeenteraad is aange nomen en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Uitvoering van vroegere Raadsbesluiten. Bij Koninklijke besluiten van Januari 1915 werd Rijksvoorschot, benevens een jaarlijksche bijdrage, toe gestaan voor den bouw door de Gemeente van 81 woningen nabij het Kolenwagenslag en van 172 woningen aan de Zuidwestzijde van het Afvoerkanaal. De eerstgenoemde groep woningen kwam in het af- geloopen jaar gereed, de tweede, zooals boven reeds is gemeld, nog niet. en rereenigingen. Burgemeester en Wethouders vroegen het advies der Commissie omtrent ontwerp verordeningen, houdende verbod tot aanbouw en tot herbouw van gebouwen op gronden, gelegen 1°. aan de Schouwburgstraat en de Casuariestraat; 2°. aan de Kazernestraat; 3°. aan de Prinsessegracht. De Commissie antwoordde in al deze gevallen, dat bij haar tegen den inhoud der ontwerp-verordening geen bezwaar bestond. In een vierde geval meende de Commissie enkele bedenkingen tegen het voorgenomen bouwverbod aan het Gemeentebestuur te moeten mededeelen. Iets naders omtrent deze zaak had zij aan het einde van het jaar nog niet vernomen. VERSLAG DEK GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1273