35 15 van de Coöperatieve Woningbouw vereeniging „Luctor et Emergo” tot den bouw van 114 arbeiderswoningen op een terrein uitkomende aan de Wolmaransstraat. In 1915 werd aan de vereeniging het gevraagde Gemeen telijk voorschot, groot f 298.400, en aan de Gemeente een Rijksvoorschot van gelijk bedrag- toegekend. In Januari adviseerde de Commissie gunstig op de aanvragen van: 1. de „Algemeene Coöperatieve Woningvereeniging” om een voorschot van f 218.000 voor den bouw van 90 arbeiderswoningen op een terrein aan de Beijers- straat 2. de Woningbouwvereniging „Volksbelang” om een voorschot van 466.500 voor den bouw van 200 arbeiders woningen, enz. op een terrein, uitkomende aan de Fisherstraat 3. de vereeniging „Verbetering zij ons Streven'’ om een voorschot van f 122.000 voor den bouw van 54 arbeiderswoningen op een terrein, gelegen aan de Kritzingerstraat. In al deze gevallen hebben de Gemeente en het Rijk tot het verleenen van den gevraagden geldelijken steun besloten. Bij- het advies, dat de Commissie in Augustus uit bracht op een aanvrage van de Woningvereeniging „Die Haghe” om een voorschot van ƒ652.000 voor den bouw van 286 arbeiderswoningen, enz. op twee terreinen, gelegen in het bouwplan Laakkwartier nabij den Rijswijk- scheweg, gaf zij te kennen zich met de ontworpen plannen in hoofdzaak wel te kunnen vereenigen. Zij zou het echter uit hygiënisch oogpunt gewenscht achten, indien voor de woonkamer der woningen met meer dan twee slaapkamers, dus bestemd voor grootere gezinnen, een oppervlak van 20 M2. als mininium werd aange nomen. Verder wees zij er op, dat een aantal slaapkamers met bovenlicht ontworpen was, welke constructie haar èn uit een oogpunt van ventilatie én wegens te groote afwisseling van temperatuur ongewenscht scheen. Ook vestigde zij er de aandacht op, dat diezelfde vertrekken van aangrenzende woningen waren afgescheiden door halfsteensmuren, hetgeen naar hare meening niet wel was overeen te brengen met art. 67 der Bouw- en VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1274