i I 16 35 W’oonverordening. Eindelijk zou zij er de voorkeur aan geven, indien in de grootcre woningen meer berg ruimte aanwezig was. Burgemeester en Wethouders verklaarden in hun voordracht aan den gemeenteraad, dat de oppervlakte der woonkamers, die in sommige gevallen zelfs meer zou bedragen dan de verordening voorschrijft, voldoende was te achten. Met de overige opmerkingen der Com missie zou bij het opmaken der definitieve plannen rekening kunnen worden gehouden. De Gemeenteraad heeft, overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders, het gevraagde voor schot toegekend. Nevens al deze bouwplannen van vereenigingen, bereikte de Commissie een ontwerp voor den bouw van Gemeentewege van 285 woningen op een gedeelte van het voor het stichten van eene arbeiderswijk bestemde Gemeenteterrein aan den weg langs den Trekvliet. In haar advies, dat zij in Juli uitbracht, verklaarde de Commissie: „Er is in het ontwerp veel, waarmede wij ons zeer wel kunnen vereenigen en wij meenen, dat bij uitvoering daarvan woningen zullen worden verkregen, die in menig opzicht te prijzen zijn. Intusschen meende zy eenige opmerkingen niet te mogen weerhouden. Vooreerst wees zij ook hier op de wenschelijkheid, om in de grootere woningen de woonkamer op 20 M2. te brengen. Verder had het haar getroffen, dat bij verschillende der panden een open buitentrap binnen in het gebouw zou toegang geven tot de eerste en de tweede verdieping. De Commissie vreesde, dat in de hiervoor te maken binnenplaats een vrij hevige tocht zou heerschen en daardoor het stof in voortdurende beweging zou zijn. Bovendien zou, bij sneeuw en vriezend weer, het ge bruik van de open steenen trap zeer gevaarlijk zijn, zou bij brand het afdalen langs de trap onmogelijk kunnen worden en zou het voortdurend schoonhouden dertrappen de exploitatie der huizen ernstig belasten. Andere opmerkingen betroffen: kapspanten, die, naar zij meende, geen praktisch nut hadden en de bouwkosten slechts onnoodig zouden verhoogen; donkere portalen; VEHSI.AG DEK GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1275