35 17 onderlinge afscheiding van woningen, niet voldoende aan de verordening. Eindelijk rees bij haar de vraag, of het wel met art. 35 3 der Bouw- en Woonverordening was overeen te brengen, dat bij enkele typen van portiekhuizen een hoofdingang van het gebouw was ontworpen, welke voor meer dan vier woningen zou dienen. Burgemeester en Wethouders betoogden hiertegenover, in hun voordracht aan den Gemeenteraad, dat de opper vlakte der woonkamers ruimschoots zou voldoen aan de eischen der verordening. Wat de ontworpen open trappen betreft, zette het College uitvoerig uiteen, dat de gevreesde bezwaren zich in de praktijk zeer waarschijnlijk niet zouden voor doen. Mocht echter het tegendeel blijken, zoo zouden die bezwaren geheel zijn te ondervangen door het over dekken van de binnenplaats met een glazen lantaarn, ter hoogte van het kalf der ramen van de eerste ver dieping; dit zou met betrekkelijk zeer geringe kosten kunnen geschieden. De bedoelde kapspanten, verklaarden Burgemeester en Wethouders verder, zouden zeer weinig kostbaar zijn. Met enkele andere opmerkingen der Commissie zou worden rekening gehouden. De vraag, door de Commissie gesteld omtrent de toepassing van art. 35 3 der Bouw en Woonverordening, zou worden ondervangen door de wijziging van dat artikel, waarvan reeds boven (zie blz. 20) sprake is geweest. De Gemeenteraad heeft, overeenkomstig het voorstel van Burgemeester ep Wethouders, tot den bouw besloten en Burgemeester en Wethouders gemachtigd daarvoor een Rij ksvoorschot, tot een maximum van f 695.000, aan te vragen. Nog werd in handen der Commissie gesteld een teeke- ning, waarop was aangegeven een verdere straataanleg en bebouwing ter uitbreiding van den Gemeentelijken woningbouw nabij het Kolenwagenslag. Blijkens de toe lichting, zou dit bouwplan moeten strekken tot grond slag van de voorgenomen onteigening, krachtens art. 77 onder 4° der Onteigeningswet, van het erfpachtsrecht op een perceel Gemeentegrond. De Commissie kon zich VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1276