35 18 6 5 Totaal 1 geval 86 gevallen, in het algemeen met het plan vereenigen, doch maakte een paar opmerkingen omtrent de voorgenomen be bouwing. Intusschen heeft deze zaak haar belang ver loren, daar de Wethouder later in den Gemeenteraad kon mededeelen, dat met den belanghebbende overeen stemming was verkregen, zoodat onteigening niet langer noodig was. E. Behandeling van klachten; verbetering van woningen; onbewoonbaarverklaring, enz. Overeenkomstig de in 1913 getroffen regeling (zie Verslag over 1913, blz. 11), werden ook ditjaar ingekomen klachten over kleinere woninggebreken en dergelijke, wanneer een voorloopig onderzoek door de Commissie de wenschelijkheid van voorziening had doen kennen, gezonden aan den Directeur van het Bouw-en Woning toezicht, van wrien vervolgens bericht werd ontvangen omtrent hetgeen ter verbetering was geschied. Deze werk wijze bleef ook nu zeer goed voldoen. Klachten van ernstiger aard, die naar het oordeel der Commissie toepassing van 3 of 4 der Woningwet noodzakelijk maakten, leidden tot voorstellen in dien geest aan het Gemeentebestuur. Met inbegrip van 11 klachten, aanhangig gebleven uit 1914, w'erden 101 zaken van dezen aard behandeld (tegen 75 in 1914). Hiervan werden 84 klachten afge daan, zoodat op 1 Januari 1916 nog 17 zaken bij de Commissie in behandeling waren. Bij onderzoek werden reeds in orde bevonden 5 gevallen Ongegrond bevonden, althans geen motief tot inmenging25 Verbeterd (na onderhandsche, mondelinge of schriftelijke onderhandelingen van de Com missie of van het Bouw- en Woningtoezicht) 44 Aan het Gemeentebestuur werd voorgesteld een bevel tot verbetering uit te vaardigen in Aan het Gemeentebestuur werd een voorstel tot onbewoonbaarverklaring gedaan in De klacht leidde tot het aanhangig maken van een aanschrijving tot verbetering door het Gemeentebestuur in VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1277