35 19 5 gevallen 3 zijnde 2 meer dan het aantal afgedane klachten, daar in 2 gevallen de klacht zoowel een voorstel tot het voorschrijven van verbetering als tot onbewoonbaar- verklaring ten gevolge had. De behandelde misstanden betroffen: Gebrekkige inrichting van privaten en pri- vaatleidingen Stank door overvulling of gebreken van den beerput Stank door vervuiling of gebrekkige inrich ting van putten en kolken Gebreken aan de rioleering in het algemeen Vochtigheid van huizen Toestand der woning in vele onderdeden slecht Overbevolking Rook Stank door het houden van honden, konijnen, kippen, enz Vervuiling van woning of erf Misstanden van verschillenden aard 6 10 17 17 4 3 3 11 5 De vijf gevallen, waarin de Commissie aan het Ge meentebestuur een voorstel tot onbeicoonbaarverklaring deed, betroffen: 1. de 2 woningen Weststraat 363 en 365. Door een klacht was de aandacht op den ongunstigen toestand van deze woningen gevallen. Op voorstel van Burge meester en Wethouders heeft de Gemeenteraad de on- bewoonbaarverklaring uitgesproken. 2. De 3 woningen Breedstraat 8, 10 en 12. Burge meester en Wethouders hadden het advies der Com missie gevraagd omtrent een aanschrijving tot verbetering, te richten tot de eigenaren van deze woningen en van de daaraan grenzende, gelegen in de perceelen ge nummerd 6 en 14. De Commissie kon zich, wrat de beide laatste betreft, in hoofdzaak vereenigen met het plan van Burgemeester en Wethouders, terwijl zij in over weging gaf, ook voor het pand no. 4 eenige verbeteringen te gelasten. Ten opzichte van de nummers 8, 10 en 12 meende zij echter, dat, wegens de onvoldoende lucht- VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 71 77 77 7? 77 77 n 71 77 77

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1278