35 21 Van Burgemeester en Wethouders werden ontvangen voorstellen tot onbewoonbaarverklaring van: 1. de kelderwoning in het pand Loosduinscheweg 295/297. Hiermede ging gepaard een voorstel tot het voorschrijven van verbeteringen aan de woning op de eerste verdieping van dat pand. Bij het onderzoek der Commissie bleken de woningen tot één samengevoegd en het pand belangrijk verbeterd te zijn. Van onbe woonbaarverklaring kon nu geen sprake meer zijn; met het voorschrijven van nog enkele verbeteringen kon worden volstaan. In dezen zin hebben Burgemeester en Wethouders, op voorstel van de Commissie, beslist. 2. De 7 woningen Slop van Willem-Klein 125, 127, 129, 131, 133, 137 en 139. Met het voorstel van Burge- staat, dat zij ongeschikt ter bewoning konden worden geacht; zij konden dus op grond van de wet niet on bewoonbaar verklaard worden. De Gemeenteraad heeft overeenkomstig deze voordracht beslist en de Commissie besloot, niet in beroep te gaan, vertrouwende dat door de bemoeiing van het Gemeentebestuur alsnog de voor geschreven verbeteringen zouden worden aangebracht. 5. De 32 woningen Zuidbuitensingel 222 tot en met 253. Naar aanleiding van een ingekomen klacht, werden deze ruggelings tegen elkaar gebouwde woningen onder zocht en werd in December een voorstel tot onbewoon baarverklaring gedaan aan Burgemeester en Wethouders, die deze zaak aan het einde van het jaar nog in be handeling hadden. Wat betreft de onbewoonbaarverklaring van de wo ningen in de perceelen Bakkerstraat 148 en 166, die de Commissie in het laatst van 1914 had aanhangig ge maakt (zie Verslag over 1914, blz. 33), ontving zij in Maart een schrijven van Burgemeester en Wethouders, waarin dezen te kennen gaven, dat drie dezer woningen thans als bergplaats of werkplaats in gebruik waren, terwijl de vierde niet in ongunstiger staat verkeerde dan een aantal nabijgelegen woningen, waarvoor de Commissie een aanschrijving tot verbetering had voorgesteld. De Commissie verklaarde na nader onderzoek, dat zij zich met deze opvatting wel kon vereenigen, zoodat haar voorstel tot onbewoonbaarverklaring kwam te vervallen. VERSLAG DEK GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1280