35 23 woning mochten worden in gebruik genomen, daar tegen op afdoende wijze alleen zou kunnen worden opgetreden langs den vrij langdurigen wreg van nieuwe onbewoonbaar verklaring. Om deze reden meenen wij U te moeten ontraden een voorstel, als in Uw schrijven bedoeld, bij den Gemeenteraad in te dienen.” Sedert is van deze zaak niets meer vernomen. Werd in het vorig Jaarverslag (blz. 35) gewezen op den slechten toestand der aan de Gemeente behoorende woningen, gelegen aan het hofje aan de Lage Nieuw- straat, in het thans verloopen jaar bereikte de Commissie omtrent één dezer woningen een ernstige klacht. Nadat zij hieromtrent een onderzoek had ingesteld, deelde zij aan het Gemeentebestuur mede: In 3 gevallen maakte de Commissie eene aanschrijving tot verbetering bij Burgemeester en Wethouders aan hangig. Aan een dezer voorstellen heeft het Gemeente bestuur gevolg gegeven; de beide andere waren aan het eind van het jaar nog in behandeling. Nog verklaarden, wat betreft de in het vorig Jaar verslag (blz. 33) vermelde hofjeswoningen aan de Bakker straat, Burgemeester en Wethouders zich bereid de voorgestelde aanschrijvingtot verbetering en, ten op zichte van 1 wmning (voor de andere woningen was dit, naar het College te kennen gaf, wettelijk niet mogelijk) eene aanschrijving tot het doen ophouden van overbe volking uit te vaardigen. De Commissie vereenigde zich, blijkens haar schrijven van 27 Mei, met de opvatting van Burgemeester en Wethouders. Besluiten, dien overeenkomstig genomen, waren echter aan het einde van het jaar nog niet tot haar kennis gekomen. Voorts werd in 10 gevallen door Burgemeester en Wethouders het advies der Commissie gevraagd omtrent eene aanschrijving tot verbetering. In één dezer gevallen, betreffende de reeds genoemde woningen aan de Breed- straat, adviseerde de Commissie tot onbewoonbaarver- klaring van sommige dier woningen. Voor het overige vereenigde zij zich met de voorstellen van Burgemeester en Wethouders. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1282