35 26 fabrieken en Werkplaatsen. B. Bij een onderzoek, ingesteld naar aanleiding van een klacht omtrent een naaisterswerkplaats aan de Paul- Krugerlaan, bleek, dat aldaar 4 personen werkzaam het scholenonderzoek, is in het afgeloopen jaar op het bureau tot tabellen verwerkt. Deze bevinden zich thans in handen der Sub-Commissie, die zich voorstelt omtrent deze scholen een beredeneerd verslag uit te brengen, evenals zij dat in 1914 heeft gedaan omtrent de open bare lagere scholen. Door den Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid werd het advies der Commissie gevraagd omtrent de aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten onder worpen Raadsbesluiten tot vestiging van lagere scholen op terreinen: 1°. aan de De la Reijkade: 2". aan de Kerkstraat (uitbreiding der bestaande school); 3°. aan de Abeelstraat en de Cederstraat; 4°. nabij den Trekweg. In al deze gevallen luidde het advies der Commissie gunstig. Op de eerste 3 Raadsbesluiten (het vierde was eerst in December bij de Commissie in behandeling) werd de goedkeuring van Gedeputeerde Staten verkregen. De Secretaris der Commissie ontving van zijn ambt genoot te Amsterdam het verzoek om gegevens betreffende scholen, waar het bezwaar van straatgeraas wordt onder vangen door de scholen te bouwen, hetzij aan daarvóór gelegen speelplaatsen, hetzij zoodanig, dat de klasse!okalen van de straat afgekeerd liggen. Nadat de Sub-Commissie voor het scholenonderzoek eenige scholen had opgegeven, die naar hare meening geacht konden worden aan dezen eisch te voldoen, ver zocht de Commissie aan Burgemeester en Wethouders om plattegronden van deze scholen, of ook van andere, die naar het gevoelen van het College meer in aan merking mochten komen. Het Gemeentebestuur heeft welwillend aan dit verzoek voldaan en zoodoende het geven van de gevraagde inlichting aan de Amsterdamsche Commissie mogelijk gemaakt. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1285