35 27 1 4 3 J ll I 20 249 209 6 4 „12 24gi 361 212 301 waren in een kamertje van ongeveer 34 M3. inhoud en dat het raam door het hoofd van het bedrijf voortdurend gesloten werd gehouden, zoodat de drie meisjes, die zij in dienst had, steeds in een bedompte atmosfeer moesten werken. De Inspecteur van den Arbeid, door de Commissie met deze zaak in kennis gesteld, antwoordde, dat aan de bepalingen der Arbeidswet ten aanzien van wettelijke vrije luchtruimte, verlichting en ventilatie was voldaan. Het hoofd der onderneming had intusschen aan den betrokken ambtenaar toegezegd een goed gebruik van de ventilatiemiddelen te zullen maken. Een andere klacht omtrent een naaisterswerkplaats bleef nog in behandeling. HOOFDSTUK VIL Ziekten. In den loop van 1915 wrerden aangegeven de vol gende gevallen van besmettelijke ziekten: 1 geval v. Vlektyphus 1 41 48 454 360 Vlek-typhus Febris typhoïdea. Roodvonk Diphtheritis Pokken Meningitis cerebrospinalis epidemica Poliomyelitis 28 30 403 548 232 256 met 1 sterfgev. 48 gevallen Febris typhoïdea 454 Roodvonk 360 Diphtheritis 4 Meningitis cerebrospinalis epidemica Zooals uit onderstaand staatje blijkt, was het aantal gevallen van febris typhoïdea, roodvonk en diphtheritis hooger dan in het vorige jaar. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 1910 1911 1915 ff ff ff ff 1 1912 1913 1914 241 Verschillende hieronder volgende cijfers danken wij aan de welwillendheid van het Gemeentelijk Statistisch Bureau.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1286