35 29 317 42 61 57 71 39 50 44 44 44 46 45 482 450 414 436 432 398 (14.81); (16.97) (13.66) (15.12) (13.48)! (13.74) (14.63) (Het gemiddelde van het aantal aan longtuberculose overledenen in het geheele land over de jaren 1910 tot en met 1914 bedroeg 6819 of per 10.000 der ge middelde bevolking 11.22.) Totaal aan tubercu- 1 lose408 (p. 10.000 inwoners) Longtuberculose 307 (p. 10.000 inwoners) Hersen-tuberculose Andere vormen van tuberculose I Het verloop van eenige typhusgevallen trok de aan dacht der Commissie en leidde tot een uitvoerig verslag der Sub-Commissie voor de besmettelijke ziekten, dat ver volgens in de vergadering besproken werd. Bij de be handeling dezer zaak kreeg de Commissie sterk den indruk, dat bij het bestrijden der besmettelijke ziekten en het opsporen van de oorzaken daarvan, een krachtige, doortastende leiding nog ontbreekt. Toen kort daarop, bij de beraadslaging omtrent de Gemeentebegrooting, de Wethouder de Wilde erkende, dat de vraag, hoe te komen tot meerdere eenheid in al de zaken betreffende de openbare gezondheid en ook in den strijd tegen de besmettelijke ziekten, onder de oogen zou moeten worden gezien, vond de Commissie hierin gereede aanleiding om er, onder aanvoering van redenen, bij het Gemeentebestuur op aan te dringen, te bevor deren, dat de thans in overweging zijnde plannen spoedig tot uitvoering zouden komen. Het schrijven, door de Commissie over deze zaak tot Burgemeester en Wet houders gericht, is hierachter opgenomen als Bijlage F. 367 317 346 324 329 332 (11.15) (12.92)! (10.88) (11.63)! (10.55) (10.37) (11.25) 54 46 61 55 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 1912 1911 1915 Gem. in de laatste 6 jaren. 1913 1914 1910

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1288