35 30 Een lid der Commissie bracht het denkbeeld ter sprake, de woningen met longtuberculose te registreeren. Medegedeeld werd, dat dit sedert kort door de Rotterdamsche Com missie geschiedt, die de opgaven der ziektegevallen verkrijgt van de vereeniging tot bestrijding der tuber culose. Op voorstel van den Voorzitter werd daarop een Sub-Commissie benoemd, bestaande uit de heeren Binnendijk, van Kleef en Humans, om allereerst te onderzoeken, of het mogelijk zou zijn gegevens te be komen omtrent een belangrijk deel der voorkomende gevallen. Het bleek aan deze Sub-Commissie weldra, dat hierop weinig uitzicht bestond. Zij werd daarom op haar verzoek ontbonden. In October dienden Burgemeester en Wethouders bij den Gemeenteraad in een voorstel om voor den bouw van een tweede Gemeenteziekenhuis aan te wijzen een terrein in de Westduinen, in de onmiddellijke nabijheid van het sportterrein „Houtrust”. Het College beriep zich daarbij op het advies der Commissie, vermeld in het Jaarverslag over 1913, blz. 44, 45. De Commissie wendde zich, naar aanleiding van deze voordracht, tot den Gemeenteraad. Zij gaf te kennen, dat het beroep op het advies van 1913 op een misver stand moest berusten dat advies gold een ander terrein. Tegen het thans gekozen terrein had zij uit verschillende oogpunten ernstig bezwaar. In haar advies van 1913 was reeds aangegeven, dat men de plaats voor het tweede ziekenhuis bij voorkeur moest zoeken meer naar het Westen, aan den voet der hooge duinen. Het was haar thans gebleken, dat ook de Raadscommissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen een oplossing in dezen zin voorstond en zij gaf daarom den Gemeente raad in overweging, zich met het denkbeeld dier Com missie te vereenigen. Sedert heeft, bij besluit van 3 Januari 1916, de Ge meenteraad, op voorstel van den heer Romeijn, een beslissing genomen als door de Gezondheidscommissie was gew'enscht. Het schrijven der Commissie aan den Gemeenteraad is hierachter opgenomen als Bijlage G. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1289