35 31 HOOFDSTUK IX. Drinkwatervoorziening. HOOFDSTUK VIII. Geneeskundige Armverzorging. Hieromtrent is, wat onze Commissie betreft, niets te vermelden. De maandelijks door Burgemeester en Wethouders toegezonden uitkomsten van de onderzoekingen van het drinkwater, verricht door den Gemeentelijken Keurings dienst, gaven ook dit jaar geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Besprekingen, in de Commissie gevoerd, leidden tot de instelling van een Sub-Commissie, bestaande uit de heeren Hofman, Koch en Roodenburg, aan welke werd opgedragen het vraagstuk van de capaciteit der Duin waterleiding in studie te nemen. De Sub-Commissie ziet verlangend uit naar de openbaarmaking der hierop betrekking hebbende gegevens, die door Burgemeester en Wethouders bij de behandeling der laatste Gemeente- begrooting is toegezegd. Naar aanleiding van hetgeen de Commissie had op gemerkt omtrent het gebruik van het water der van Karneheekbron, richtte zjj tot Burgemeester en Wet houders het volgende schrijven: „Wij veroorloven ons, Uwe aandacht te vragen voor het navolgende. De stichting van de van Karnebeekbron, die ongetwijfeld een waar sieraad van onze stad uit maakt, is ook door ons met vreugde begroet. Intusschen hebben wij opgemerkt, dat sommige, vooral jeugdige, stadgenooten van deze bron een gebruik maken, dat uit gezondheidsoogpunt niet zonder bedenking is. In het bekken, waarin het uitstroomende water zich verzamelt, dompelen som migen hun handen en zelfs hun hoofd, of wasschen VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1290